Varsinais-Suomen liiton tietopalveluilta toivotaan laajaa tietopohjaa

Lounaistieto.fi / Analyysit / Varsinais-Suomen liiton tietopalveluilta toivotaan laajaa tietopohjaa

Varsinais-Suomen liiton tietopalveluista toivotaan löytyvän tietoa ennen kaikkea työllisyydestä ja väestöstä. Tietopalvelun toivotaan kuitenkin kattavan laajasti eri teemoihin kuuluvia tietoja, ja vastaajat pitivät tietopalveluja tärkeänä päätöksenteon kannalta.

Varsinaissuomalaisille julkishallinnon toimijoille tehdyn kyselyn mukaan Varsinais-Suomen liiton tietopalveluiden toivotaan sisältävän tietoja laajasti eri aiheista. Tärkeimmiksi teemoiksi kyselyssä nousi esiin työllisyys ja työpaikat sekä väestötiedot. Tietoa toivottiin keskimääräistä useammin myös yrityksistä, työttömyydestä, koulutuksesta, liikenteestä, muuttoliikkeestä, julkisesta taloudesta sekä asumisesta ja rakentamisesta.

Vähiten mainintoja keräsivät majoitustiedot ja yritysten liikevaihto, jotka olivat hieman muita tarkemmin määriteltyjä teemoja. Voidaankin olettaa, että näiden muuttujien mittaamia ilmiöitä – suhdannevaihtelujen ja matkailun kehitystä – pidettäisiin niin ikään tärkeinä tietopalvelun kannalta. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi tietoa toivottiin muun muassa hyvinvoinnista ja vapaa-ajan toiminnasta, innovaatioista ja tuotekehityksestä sekä maankäytöstä.

Kyselyssä kysyttiin erikseen, mistä teemoista tietoa tulisi olla saatavilla myös kuntatasolla. Vastaukset olivat paljolti samansuuntaisia kuin edellä. Eniten tietoja toivotaan työllisyydestä, väestöstä, yrityksistä ja asumisesta. Selvin ero kuntatasoisen ja maakunnittaisen tiedon tarpeessa oli koulutuksen ja liikenteen osalta. Myös kunnittaisia julkisen talouden tietoja ei pidetty erityisen tärkeinä, mikä kertoo siitä, että monet kokevat kuntien itse tuottaman kuntataloustiedon riittäväksi.

Tietotarpeiden lisäksi kyselyssä kysyttiin, mikä olisi paras tapa tietojen esittämiseen. Vastauksissa korostuivat nykyiset tiedon esittämisen tavat: tulostusystävälliset pdf-tiedostot ja valmiit PowerPoint-esitykset. Merkittävää kannatusta saivat kuitenkin myös helposti ruudulta luettava blogi-tyyppinen tiedontuotanto ja sähköpostiin lähetettävät tietoiskut. Sen sijaan vähemmän kannatusta saivat sosiaalisen median käyttö tiedon välityksessä ja periteisten julkaisujen tekeminen. Avoimissa vastauksissa tietopalveluilta toivottiin sekä interaktiivisuutta että muokattavaa raaka-dataa.

Varsinais-Suomen liiton tietopalvelujen kehittämistä koskevaan kyselyyn vastasi kesäkuun 2015 alussa 130 henkilöä. Kysely lähetettiin yhteensä 451 varsinaissuomalaiselle alue- ja paikallishallinnon edustajalle, jolloin vastausprosentiksi muodostui 29 %. Julkishallinnon edustajien lisäksi kysely lähetettiin maakuntastrategian toimeenpanossa aktiivisesti mukana olleille tahoille.

Suurin osa vastaajista arvioi tuntevansa Varsinais-Suomen liiton tietopalveluja ainakin jollain tasolla, ja vain kahdeksan vastaajaa ei tuntenut palveluja ollenkaan. Lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoitti myös käyttävänsä tietopalveluja vähintään satunnaisesti. Jonkin muun kuin Varsinais-Suomen liiton tuottamia tietopalveluja ilmoitti käyttäneensä lähes jokainen, joten yleisesti ottaen tietopalvelut olivat vastaajille ennestään tuttuja. Suurin osa vastaajista arvioikin, että tietopalvelut ovat tärkeitä ja että niillä on suuri merkitys päätöksenteon tukena.

 Lataa PDF-muodossa