Hankkeet

Location Innovation Hub

Suomeen vuonna 2023 perustettu paikkatietoon keskittyvä osaamiskeskus eli Paikkatietoinnovaatiohubi (Location Innovation Hub, LIH) on osa EU:n digitaalista innovaatiohubiverkostoa. Lounaistieto on mukana LIH:ssä alueellisena partnerina. Koordinoimme viestintään ja koulutukseen liittyvän työpaketin toimintaa, ja järjestämme muun muassa alueellisia tapahtumia sekä edistämme verkostoyhteistyötä. Autamme yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa sijaintiedon avulla, ja palvelemme myös julkista sektoria.

Maakuntakaavan kumppanitestaus -hanke

Suomessa tullaan siirtymään kaikkia kaavatasoja koskevan yhtenäisen kaavatietomallin käyttöön, joka on osa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävää Ryhti-hanketta. Lounaistieto toteuttaa yhdessä Uudenmaan ja Kymenlaakson liittojen kanssa kaikkien maakuntien liittojen yhteisen kumppanitestaushankkeen. Hankkeen toteutuksessa on maakuntien liittojen lisäksi mukana myös Gispo Oy ja Esri Finland Oy, joilta hankitaan hankkeen teknisiä toteutuksia ja niihin liittyvää konsultaatiota. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025.

Saaristomeren seurantajärjestelmä

Saaristomeri on Itämeren huonokuntoisimpia merialueita. Sen tilan parantamiseen tarvitaan paitsi konkreettisia vesiensuojelutoimia, myös kattavaa tutkimus- ja seurantatietoa. Saaristomeren seurantajärjestelmä -hanke toteutettiin touko-lokakuussa 2023, ja sen keskeisinä tavoitteina oli Saaristomeren seurantajärjestelmän tarvekartoituksen laatiminen, eri tietolähteiden kartoitus ja esitys seurantajärjestelmän toteutustavasta. Hankkeessa selvitettiin, mitkä tahot seurantatietoa tarvitsevat ja millaista tietoa he tarvitsevat, sekä käytiin läpi olemassa olevat seurantiedon lähteet, mahdolliset tietopuutteet suhteessa tietotarpeisiin. Tutustu Varsinais-Suomen liiton rahoittaman hankkeen loppuraporttiin ja aineistokartoituksen tuloksiin.

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma

Suomessa on käynnissä rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävä Ryhti-hanke, jonka osana uudistetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmät. Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriö on käynnistänyt työn maakuntakaavan kaavamääräysten ja niiden visualisointien laatimiseksi digitaaliseen muotoon. Lounaistieto toteuttaa hankkeen yhdessä Gispo Oy:n kanssa. Lounaistiedon tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen hankkeen vuorovaikutustyöhön, kuten työpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin sekä eri sidosryhmäyhteistyöhön. Hankeaika on syksystä 2022 kevääseen 2023.

Maakuntakaavan tietomallin ylläpito ja kehittäminen

Lounaistieto koordinoi ympäristöministeriön sekä maakuntien liittojen rahoittamaa maakuntakaavojen tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä ajalla 1.10.2020–31.12.2021, 1.1.-31.12.2022 ja 1.1.-31.12.2023. Koordinointitehtäviin kuuluu ylläpidon ja kehittämisen lisäksi tietomallin käytön edistäminen maakuntien liitoissa sekä maakuntakaava-aineistojen yhteentoimivuuden edistäminen. Hanke on jatkoa aikaisemmille HAME-hankkeille.

Digisaapas – Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa 

Hankkeessa on tehty koko maakunnan kattava, virkistyskohdetietoa esittävä helppokäyttöinen Virma Kartta -verkkosovellus, joka on tarkoitettu niin retkeilijöille kuin kuntien virkistysmahdollisuuksien markkinointitarpeisiinkin. Hankkeessa tavoitellaan lisäksi Virma-ylläpitotyökalulla kerätyn aineiston rikastamista, tehokasta käyttöönottoa ja osaamisen syventämistä erityisesti kunnissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Hanketta koordinoi Lounaistieto, ja hankkeessa osatoteuttajina ovat ProAgria Länsi-Suomi ry, Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos, Varsinais-Suomen liitto sekä Valonia. Hanke on reilu kolmevuotinen ajalla 2020-2023, ja se pohjautuu Virkistä dataa! -hankkeeseen.

Vesiensuojelun karttapalvelu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona Lounaistieto toteutti vesiensuojelukarttanäkymän alueellisille vesiensuojelutoimijoille vesien- ja merenhoidon työn edistämiseksi. Työ sisälsi aineistojen yhdistämistä ja niiden esittämisen interaktiivisessa selainpohjaisessa katselurajapinnassa Oskari-alustaa hyödyntäen. Hanke toteutettiin syksyllä 2022.

Palvelupistedata 

Lounaistieto julkaisi OpenStreetMapin ja Palvelutietovarannon palvelutietojen sijainneista täysin uuden paikkatietoaineiston, joka kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet. Aineisto on tehty osana Turun seudun MAL-sopimusta (Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus). Palveluaineiston rajapintatoteutuksesta vastasi konsultti, joka hyödynsi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja ja teknologiaa. Tietoaineisto päivittyy automaattisesti kerran päivässä. Hanke toteutettiin vuonna 2021.

Maakuntakaavoituksen tietosisällön koordinointi 

Hanke liittyi Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation (KIRA-Digi) -kärkihankkeeseen ja se toteutettiin ajalla 1.7.2019–31.12.2019. Hankeen tarkoituksena on muuntaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat HAME-tietomallin mukaisiksi sekä viimeistellä maakuntakaavojen yhteiset visualisointisäännöt. Lounaistieto vastasi HAME-tietomallin tuomisesta yhteentoimivuusvälineisiin ja vuorovaikutuksesta liittojen kanssa sekä tietomallin käyttöönoton koordinaatiosta, liittojen sitouttamisesta ja laaja-alaisesta viestinnästä. HAME-tietomallin visualisointisäännöistä ja muuntotyöstä vastasi ympäristöministeriön kilpailuttama konsultti.

HAME – Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi

HAME-hankkeen tavoitteena oli parantaa maakuntakaava-aineistojen saavutettavuutta, hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä edistämällä niiden yhteensopivuutta. Maakuntien liittojen on hankkeen tuloksia hyödyntämällä mahdollista tuottaa yhteisesti sovitulla tavalla harmonisoitua, INSPIRE-direktiivin mukaista maakuntakaava-aineistoa, joka nykyistä paremmin ja tehokkaammin palvelee sekä maakunnan liiton sisäisiä että myös yhteiskunnan tietotarpeita. HAME-hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa, vuosina 2015–2017 sekä 2018. Päätoteuttajina hankkeessa olivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Lounaistieto. Merkittävässä osassa on myös kaikista Suomen 18 maakunnan liiton edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Hanke oli suurelta osin ympäristöministeriön tietohallinnon rahoittama.

PKV – Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhtenäinen tietopohja

Hankkeessa tavoitteena oli karttapohjaisen palvelun toteuttaminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisen sekä siihen liittyvän suunnittelun, päätöksenteon ja strategisen viestinnän tueksi. Toteutettavan tietopalvelun avulla tavoiteltiin luotettavaa ja ajantasaista tietoa vyöhykkeen ihmis-, liikenne- ja tavaravirroista sekä alueen väestön, työpaikkojen ja BKT:n kehityksestä. Ihmisten liikkumista tarkasteltiin hankkeessa matkapuhelindatan avulla. Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2019-30.4.2020.

Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke

Maakunta-osahankkeessa kehitettiin maakuntien toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta. Osahankkeessa edistettiin ja tuettiin maakunnallisten toimijoiden työtä rakentamalla paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä pyrkimällä edistämään hyvälaatuisten ja yhteensopivien aineistojen syntyä. Lounaistieto oli mukana myös osahankkeen koordinointiryhmässä. Maakunta-osahanke käynnistettiin 8.6.2018 ja se jatkui vuoden 2019 loppuun.

Poretieto – Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta

Poretieto-hankkeen tavoitteena oli tarjota ajantasaista tietoa Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta (pore) nousevien ilmiöiden havainnoinnin, ennakoinnin ja seurannan tueksi. Palvelun keskeisiä tietosisältöjä ovat työllisyys-, työttömyys-, muuttoliike- ja koulutustrendien lisäksi yritysten suhdannetiedot ja osaamistarpeet positiivisen rakennemuutoksen kärkialoilta ja ammateista (mm. ICT-ala, teknologia- ja meriteollisuus sekä niitä tukevat liike-elämän palvelut). Tiedot koottiin Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva -palveluun, joka toimii Lounaistiedon osana.

Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin ympäristötiedon nykyasemaa hallinnossa arvioiden tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita aluehallinnon uudistusta ajatellen. Hankkeen tuloksena esitettiin malleja siitä, miten ympäristötieto tulisi sisällyttää maakunnan järjestämiseen, johtamiseen ja palvelurakenteeseen. Hankkeessa tarkasteltiin myös ympäristökasvatusta ja ympäristötietouden edistämistä maakunnan tehtävänä, josta toteutettiin kysely ja haastatteluja viiden maakunnan alueella. Hanke toteutettiin keväästä 2018 keväälle 2019. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounaistieto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Virkistä dataa! – luontomatkailutietoa avoimeen käyttöön

Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Lounaistieto ja ProAgria käynnistivät tammikuussa 2017 hankkeen maakunnan virkistyskohteisiin ja -reitteihin liittyvän tiedon keruuta varten. Virkistä dataa! -hankkeessa kerätystä tiedosta koostettiin avoin tietovaranto Lounaistietoon kaikkien tahojen hyödynnettäväksi. Hankkeen tarkoituksena oli lisäksi tukea ja innostaa matkailualan toimijoita sekä esimerkiksi sovelluskehittäjiä aineiston hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen. Hankkeen lopputulokseksi saatiin kattava käsitys siitä, missä sijaitsevat maakunnan virkistyskohteet ja -reitit ja millaisia palveluita niihin kytkeytyy. Hankkeen rahoitus tuli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja toteutusaika oli 2017–2018.

Avoin data ja rajapinnat

6Aika-kärkihankkeessa kehitettiin Suomen suurimmille kaupungeille yhteisiä toimintamalleja datan avaamiseen. Hankkeen tavoitteena oli tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa, jolloin kaupungit mahdollistavat aiempaa paremmin datapohjaisten palveluiden ja liiketoiminnan synnyn myös hankkeen jälkeen. Lounaistieto vastasi hankkeessa Turun alueen avoimen datan jakelukanavan kehityksestä, datan hyödyntämisen edistämisestä ja avoimien aineistojen keräämisestä koko Lounais-Suomen alueelta. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2017. Hankkeessa toteutettu Lounais-Suomen dataportaali siirtyi hankekauden jälkeen osaksi Lounaistiedon palvelutarjontaa.

Lounaistiedon aiemmasta hanketoiminnasta löytyy tietoa Taustaa-sivulta.