Hankkeet

Digisaapas – Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa 

Hankkeessa tehdään koko maakunnan kattava, virkistyskohdetietoa esittävä helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä, joka on tarkoitettu niin retkeilijöiden kuin kuntalaisten käyttöön sekä kuntien virkistysmahdollisuuksien markkinointitarpeisiin. Hankkeessa myös tavoitellaan kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen syventämistä ja palvelutarjonnan parantamista virkistyskohteisiin ja niitä koskevien tietojen saavutettavuuden parantamiseen liittyen. Hanketta koordinoi Lounaistieto, ja hankkeessa osatoteuttajina ovat ProAgria Länsi-Suomi ry, Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä Valonia. Hanke on kolmevuotinen ajalla 2020-2022, ja se pohjautuu Virkistä dataa! -hankkeeseen.

Palvelupistedata 

Lounaistieto julkaisi OpenStreetMapin ja Palvelutietovarannon palvelutietojen sijainneista täysin uuden paikkatietoaineiston, joka kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet. Aineisto on tehty osana Turun seudun MAL-sopimusta (Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus). Palveluaineiston rajapintatoteutuksesta vastasi Gispo Oy, joka hyödynsi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja ja teknologiaa. Tietoaineisto päivittyy kerran päivässä. Hanke toteutettiin vuonna 2021.

Maakuntakaavan tietomallin ylläpito ja kehittäminen

Lounaistieto koordinoi ympäristöministeriön sekä maakuntien liittojen rahoittamaa maakuntakaavojen tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä ajalla 1.10.2020–31.12.2021 sekä 1.1.-31.12.2022. Koordinointitehtäviin kuuluu ylläpidon ja kehittämisen lisäksi tietomallin käytön edistäminen maakuntien liitoissa sekä maakuntakaava-aineistojen yhteentoimivuuden edistäminen. Hanke on jatkoa aikaisemmille HAME-hankkeille.

Maakuntakaavoituksen tietosisällön koordinointi 

Hanke liittyi Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation (KIRA-Digi) -kärkihankkeeseen ja se toteutettiin ajalla 1.7.2019–31.12.2019. Hankeen tarkoituksena on muuntaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat HAME-tietomallin mukaisiksi sekä viimeistellä maakuntakaavojen yhteiset visualisointisäännöt. Lounaistieto vastasi HAME-tietomallin tuomisesta yhteentoimivuusvälineisiin ja vuorovaikutuksesta liittojen kanssa sekä tietomallin käyttöönoton koordinaatiosta, liittojen sitouttamisesta ja laaja-alaisesta viestinnästä. HAME-tietomallin visualisointisäännöistä ja muuntotyöstä vastasi ympäristöministeriön kilpailuttama konsultti.

HAME – Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi

HAME-hankkeen tavoitteena oli parantaa maakuntakaava-aineistojen saavutettavuutta, hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä edistämällä niiden yhteensopivuutta. Maakuntien liittojen on hankkeen tuloksia hyödyntämällä mahdollista tuottaa yhteisesti sovitulla tavalla harmonisoitua, INSPIRE-direktiivin mukaista maakuntakaava-aineistoa, joka nykyistä paremmin ja tehokkaammin palvelee sekä maakunnan liiton sisäisiä että myös yhteiskunnan tietotarpeita. HAME-hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa, vuosina 2015–2017 sekä 2018. Päätoteuttajina hankkeessa olivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Lounaistieto. Merkittävässä osassa on myös kaikista Suomen 18 maakunnan liiton edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Hanke oli suurelta osin ympäristöministeriön tietohallinnon rahoittama.

PKV – Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhtenäinen tietopohja

Hankkeessa on tavoitteena karttapohjaisen palvelun toteuttaminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisen sekä siihen liittyvän suunnittelun, päätöksenteon ja strategisen viestinnän tueksi. Toteutettavan tietopalvelun avulla tavoitellaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa vyöhykkeen ihmis-, liikenne- ja tavaravirroista sekä alueen väestön, työpaikkojen ja BKT:n kehityksestä. Ihmisten liikkumista tarkastellaan hankkeessa matkapuhelindatan avulla. Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2019-30.4.2020.

Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke

Maakunta-osahankkeessa kehitetään maakuntien toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta. Osahankkeessa edistetään ja tuetaan maakunnallisten toimijoiden työtä rakentamalla paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä pyrkimällä edistämään hyvälaatuisten ja yhteensopivien aineistojen syntyä. Lounaistieto on mukana osahankkeen koordinointiryhmässä. Maakunta-osahanke käynnistettiin 8.6.2018 ja se jatkui vuoden 2019 loppuun.

Poretieto – Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta

Poretieto-hankkeen tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta (pore) nousevien ilmiöiden havainnoinnin, ennakoinnin ja seurannan tueksi. Palvelun keskeisiä tietosisältöjä ovat työllisyys-, työttömyys-, muuttoliike- ja koulutustrendien lisäksi yritysten suhdannetiedot ja osaamistarpeet positiivisen rakennemuutoksen kärkialoilta ja ammateista (mm. ICT-ala, teknologia- ja meriteollisuus sekä niitä tukevat liike-elämän palvelut). Tiedot kootaan Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva -palveluun, joka toimii Lounaistiedon osan.

Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin ympäristötiedon nykyasemaa hallinnossa arvioiden tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita aluehallinnon uudistusta ajatellen. Hankkeen tuloksena esitettiin malleja siitä, miten ympäristötieto tulisi sisällyttää maakunnan järjestämiseen, johtamiseen ja palvelurakenteeseen. Hankkeessa tarkasteltiin myös ympäristökasvatusta ja ympäristötietouden edistämistä maakunnan tehtävänä, josta toteutettiin kysely ja haastatteluja viiden maakunnan alueella. Hanke toteutettiin keväästä 2018 keväälle 2019. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounaistieto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Virkistä dataa! – luontomatkailutietoa avoimeen käyttöön

Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Lounaistieto ja ProAgria käynnistivät tammikuussa 2017 hankkeen maakunnan virkistyskohteisiin ja -reitteihin liittyvän tiedon keruuta varten. Virkistä dataa! -hankkeessa kerätystä tiedosta koostettiin avoin tietovaranto Lounaistietoon kaikkien tahojen hyödynnettäväksi. Hankkeen tarkoituksena oli lisäksi tukea ja innostaa matkailualan toimijoita sekä esimerkiksi sovelluskehittäjiä aineiston hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen. Hankkeen lopputulokseksi saatiin kattava käsitys siitä, missä sijaitsevat maakunnan virkistyskohteet ja -reitit ja millaisia palveluita niihin kytkeytyy. Hankkeen rahoitus tuli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja toteutusaika oli 2017–2018.

Avoin data ja rajapinnat

6Aika-kärkihankkeessa kehitettiin Suomen suurimmille kaupungeille yhteisiä toimintamalleja datan avaamiseen. Hankkeen tavoitteena oli tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa, jolloin kaupungit mahdollistavat aiempaa paremmin datapohjaisten palveluiden ja liiketoiminnan synnyn myös hankkeen jälkeen. Lounaistieto vastasi hankkeessa Turun alueen avoimen datan jakelukanavan kehityksestä, datan hyödyntämisen edistämisestä ja avoimien aineistojen keräämisestä koko Lounais-Suomen alueelta. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2017. Hankkeessa toteutettu Lounais-Suomen dataportaali siirtyi hankekauden jälkeen osaksi Lounaistiedon palvelutarjontaa.

Lounaistiedon aiemmasta hanketoiminnasta löytyy tietoa Taustaa-sivulta.