Työkaluja kuntien virkistyskohteiden ja -reittien kehittämisen tueksi

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Työkaluja kuntien virkistyskohteiden ja -reittien kehittämisen tueksi

Varsinais-Suomessa on runsaasti virkistys- ja luontomatkailumahdollisuuksia pienistä lähivirkistyskohteista monipuolisiin ja laajoihin luontomatkailukohteisiin. Virkistys- ja luontomatkailu lähikohteissa on kasvattanut suosiotaan kestävän matkailun trendin mukana ja luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutukset ovat myös keskeinen syy kannustaa ihmisiä luontoretkeilyyn. Jotta luontoretkeily ja -matkailu toteutuu luonnon kannalta kestävästi ja retkeilijöiden kannalta turvallisesti, on tärkeää panostaa tiedon saavutettavuuteen ja ajantasaisuuteen, sekä kohteiden ylläpitoon ja niihin liittyvään viestintään.

Työtä näiden tavoitteiden edistämiseksi on tehty kuluneiden kolmen vuoden aikana Digi-Saapas-hankkeessa, jossa on kehitetty Virmaa, eli Varsinais-Suomen virkistyskohde- ja reittitiedon hallinnan työkaluja sekä mobiiliystävällistä Virma Kartta -sovellusta, jonka kautta erityisesti retkeilijät voivat hyödyntää palveluun koottua tietoa. Virma Kartta -palvelun etuna on, että sen avulla retkeilijä voi hyödyntää laajaa tietovarantoa myös maastossa liikkuessaan eri puolilla maakuntaa – palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin kartalla. Kohteiden todelliset ylläpitäjät voivat lisätä kohteita Virma Ylläpito -järjestelmän kautta, ja Virmaan onkin koottu jo yli 2500 reittiä ja kohdetta!

Kerätty aineisto on julkaistu avoimena datana, jotta tieto olisi paitsi vapaasti katsottavissa, myös ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. Eri käyttäjäryhmien tarpeet ovat olleet kehitystyön lähtökohta: kuntien ylläpitotyön helpottamiseksi on rakennettu esimerkiksi myös integraatio, jonka avulla Lipas-liikuntapaikkatietokantaan kerätyt tiedot voidaan siirtää myös Virmaan.

Kunnille suositus virkistyskohteiden ja -reittien kehittämisen tueksi

Sen lisäksi, että Virma tarjoaa varsinaissuomalaisille kunnille, yrityksille ja yhdistyksille kokonaisratkaisun sekä tietojen ylläpitoon, että tiedon välitykseen loppukäyttäjille, on hankkeen oppeja kuntien tarpeista ja haasteista koottu suositukseksi kohteiden ja reittien kehittämiseen. Sähköinen materiaali sisältää vinkkejä ja neuvoja kehittämistyön eri vaiheisiin strategisesta suunnittelusta käytännön toimenpiteisiin sekä prosessin eri vaiheet läpileikkaavaan viestintään ja seurantaan. Suosituksessa on huomioitu muun muassa reittien ja kohteiden digitaaliset tiedonhallintaratkaisut, suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö, resursointi ja sopimuskäytännöt.

Vaikka hanke on nyt päättymässä, on Virma jatkossakin kuntien ja muiden virkistyskohteiden ja -reittien ylläpitäjien ja matkailupalveluiden tarjoajien käytössä. Samalla digitaaliset palvelut kehittyvät myös tämän teeman parissa vauhdilla ja uusia palveluita on kehitteillä. Esimerkiksi Metsähallitus kehittää karttapalvelua, jonka kehitystyön tukena hyödynnetään myös Virman dataa sekä DigiSaapas-hankkeessa kerättyjä tuloksia ja kokemuksia.

Lisätiedot

Lounaistieto on toiminut Digisaapas-hankkeen koordinaattorina, ja Lounaistiedon sivuille lounaistieto.fi/virkistys on koottu hankkeessa tuotetut keskeiset materiaalit ja muuta tietoa virkistyskohteiden ja -reittien kehittäjille. Sivulla on muun muassa sähköinen Virma-esite, ohjeita Virman ylläpitoon ja linkki virkistyskohteiden kehittämisen suositukseen.

Digi-Saapas-hanketta toteuttivat vuosina 2020–2023 Lounaistieto, Varsinais-Suomen liitto, Valonia, ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tietotekniikan laitos ja se sai rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.