Lounaistieto mukana uusissa hankkeissa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto mukana uusissa hankkeissa

Haluamme Lounaistiedossa edistää tiedon yhteentoimivuutta ja avointa saatavuutta, ja osana tätä pyrimme aktiivisesti kehittämään kestävää digiyhteiskuntaa. Käytännössä Lounaistieto on mukana alueellisissa ja kansallisissa prosesseissa ja hankkeissa, ja tänä syksynä olemmekin mukana toteuttamassa esimerkiksi Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma -hanketta ja vesiensuojelun karttapalvelua.

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma -hanke

Suomessa on käynnissä rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävä Ryhti-hanke, jossa uudistetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmät. Ryhti-hankkeessa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Laadukas tieto auttaa kehittämään julkisia palveluita ja monenlaista yritystoimintaa.

Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriö on käynnistänyt työn maakuntakaavan kaavamääräysten ja niiden visualisointien laatimiseksi digitaaliseen muotoon. Lounaistieto toteuttaa hankkeen yhdessä Gispo Oy:n kanssa. Lounaistiedossa osallistumme mm. hankkeen vuorovaikutustyöhön, kuten työpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin sekä eri sidosryhmäyhteistyöhön.

Vesiensuojelun karttapalvelu

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Lounaistieto toteuttaa alueellisille vesiensuojelutoimijoille karttapalvelun, jonka tarkoituksena on koota yhteen vesiensuojeluun liittyvät tietoaineistot vesien- ja merenhoidon työn edistämiseksi.

Vesiensuojelukarttanäkymässä on mukana lukuisia ympäristöön, suojeluun, pinta- ja vesitilaan sekä maatalouteen liittyviä aineistoja, kuten pintamaan maalajit, jokien ja järvien tilat, kasvipeitteisyyssuositus ja alueellinen maan ravinnepitoisuus. Karttanäkymässä on mukana myös esimerkiksi Natura-alueiden ja valuma-alueiden rajat.

Vesiensuojelukartan käyttäjä voi kohdistaa karttanäkymän tiettyyn paikkaan sen nimellä, osoitteella tai kiinteistöntunnuksella ja valita näkyville itseään kiinnostavia aineistoja. Käyttäjä pääsee vapaasti tarkistamaan verkkoselaimella esimerkiksi omaan peltolohkoonsa liittyviä tietoja tai onko alueelle tehty kosteikkosuunnitelma.