Informationstjänster

Lounaistieto.fi / Informationstjänster
Geografisk information om Sydvästra Finland
Öppna data i Sydvästra Finland
Statistik, infografik och analyser
Information om rekreation i Sydvästra Finland
Miljöns tillstånd och miljöstrategi
MBT-uppföljning i Åboregionen (markanvändning, boende och trafik)
Uppföljning av Åbo stadsregions trafiksystemplan
Lägesbild och uppföljning av positiv strukturförändring