Rakentaminen Varsinais-Suomessa

Tämä on testisivu, jota ei päivitetä. Ennakointityön tietopohjan uudistamisen suunnittelu alkaa keväällä 2018.

Rakennusalaa tarkastellaan tällä sivustolla joko karkeammalla 2-numerotason toimialajaolla (talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta) tai tarkemmalla rakennusalan sektorijaolla; suunnittelupalvelut, infra-rakentaminen, uudistalonrakentaminen, korjausrakentaminen, kiinteistöpalvelut ja talotekniikkapalvelut.

Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat 2,2 miljardia euroa vuonna 2015, eli vajaat 8 prosenttia koko maan markkinoista. Rakentaminen työllisti alueella vuoden 2015 aikana keskimäärin 15 000 henkilöä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kääntyi kasvuun jo vuoden 2015 kuluessa pitkään jatkuneen alamäen jälkeen. Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus työmaista on Varsinais-Suomen alueella ollut noin 8 prosenttia.

jaottelu     Liikevaihto

Rakennus ja kiinteistöklusterin välittömästi työllistävä panos on alueella noin 17 500 - 18 000 henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaa lähes kymmenesosaa Varsinais—Suomen työllisyydestä. Tämän lisäksi tulee huomioida alan välillisesti työllistämät esimerkiksi teollisuudessa, kaupassa ja kuljetuksissa. Rakennusalan tuotos on n. 8 % Varsinais-Suomen kokonaistuotoksesta ja vastaavasti arvonlisäyksestä rakennusalan osuus on n. 7 %.

Rakentamisen näkymät

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 3 – 6 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 0 – 3 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 40 000 asuntoa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Ensi vuodelle arvioidaan asuntoaloituksia olevan muutama tuhat kuluvaa vuotta vähemmän.  Muu kuin asuinrakentaminen hidastuu vuonna 2017. Teollisuusrakentamisen voimistuessa uudelleen loppuvuotta 2018 kohti rakennusaloituksien määrä ja volyymi kääntyvät nousuun. Kuluttajien rooli kasvaa ja sijoittajien rooli pienenee uusien vapaarahoitteisten omistusasuntojen markkinoilla. Julkisen sektorin rakennushankkeet ovat olleet viime vuosina merkittävässä roolissa. Nyt niiden odotetaan vähenevän. Asuntojen korjaamistarve kasvaa edelleen, koska rakennuskannan ikärakenne edellyttää korvausinvestointeja. Raksu arvioi korjausrakentamisen kasvavan 2 prosenttia kuluvana ja ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti kahden vuoden ajan, mutta kasvu vaikuttaisi hidastuvan 1-2 prosenttiin. Rakentaminen on vilkasta Suomen kasvuseuduilla. Koko maassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Ripeä rakennustuotanto nostaa tuotantopanosten hintoja sekä näkyy rakennushankkeiden kokonaiskustannusten kohoamisena. Rakennusalalla työskentelevien määrän kasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana.

Rakennusalan suhdanneryhmän mukaan Turun seutukunnassa uudistalonrakentamisen määrä on noussut voimakkaasti vuoden 2015 matalalta tasolta. Kasvu on ollut voimakasta kerrostalojen sekä liike- ja julkisten rakennusten ryhmissä.  Kerrostalorakentaminen vauhdittui pääkaupunkiseudulla reippaasti vuonna 2015 ja lähes säilytti tasonsa 2016, mutta viime vuonna rakentaminen voimistui lukuisissa muissa kasvu- ja kaupunkikeskuksissa. Kuluvana vuonna kerrostalorakentaminen on vauhdittunut erityisesti suurissa kasvukeskuksissa. Vuonna 2017 myönnetyistä asuntojen rakennusluvista 65…70 % on myönnetty neljän seutukunnan alueelle.  Suuruusjärjestyksessä nämä ovat Helsingin (n. 45 %), Tampereen (n.9 %), Turun (n.8%), ja Oulun (vajaa 7 %) seutukunnat. Turun seutukunnan rakentaminen on vilkastunut nopeasti viime aikoina. Painottuminen kohdistuu paitsi asuntoihin, myös liike- ja julkisten rakennushankkeiden sekä korjausrakentamisen ja infra- ja joukkoliikennehankkeiden rakentamiseen. Koko maan tasolla on nähtävissä jopa ylikuumenemisen merkkejä.

ezekut_1             ezekut_2

Työllisten määrä kasvaa maakunnassa kokonaisuutena ja niin myös rakennusalalla. Kasvu oli erittäin voimakasta 2015-2016 mutta on edelleen jatkunut tasaantuen.

Osaamishaasteet

Varsinais-Suomessa rakennuskanta on tulossa enenevissä määrin remonttivaiheeseen (1970- ja 1980-luvuilla rakennettu), mikä nopeuttaa korjausrakentamisen kasvua nykyisestä 2 % (p.a.). Viime vuosien vähäinen uudisrakentaminen on lykännyt hankkeita, jotka purkautuvat liikkeelle markkinatilanteen muuttuessa, mikä on jo osittain käynnistynyt 2016 aikana. Kiinteistöjen ylläpidon merkitys kasvaa, ja alan toimijoita tulee lisää. Kulutustottumukset muuttuvat, yhä harvempi jaksaa (ikääntyvä väestö), osaa, ehtii tai haluaa käyttää aikaansa kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon. Lisäksi esim. sisustamisen arvostus on kasvanut, mikä lisää erilaisten rakennusalan tekijöiden tarvetta.

Toisen asteen koulutuspaikkoja tarvitaan tavallisen talonrakentamisen lisäksi rakennusalaan liittyviin tehtäviin (esim. rakennusmaalaukseen, kiinteistönhoitoon ja sisustukseen) työvoimatarpeen kattamiseksi. Automaatiosta ja koneellistumisesta huolimatta rakentaminen on edelleen hyvin käsityövaltainen ja raskas toimiala, eivätkä läheskään kaikki jaksa eläkeikään saakka. Ulkomainen työvoima tasaa kapasiteettihuippuja ja kenties joitakin tiettyjä erityisosaamisalueita.Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 2017 toteuttaman koulutustarvekyselyn perusteella pula ammattitaitoisista työntekijöistä on merkittävä ja työvoimapulan merkkejä on ilmassa. Kyselyn mukaan:

  • Talonrakentamispuolella mm. kirvesmiesten, betonityöntekijöiden, rakennuspeltiseppien ja teräsrakenneosaajien tarve on lisääntynyt
  • Talotekniikan puolella mm.  ilmastointi -ja putkiasentajien kasvanut tarve korostuu
  • Kiinteistöpuolella kiinteistöhoitajien tarve korostuu erityisesti vähän pidemmällä aikavälillä
  • Infrapuolella puolestaan kasvanut kuljettajien tarve on vahvasti esillä

Rakennusmestari -ja insinöörikoulutuksen Turun AMK:ssa suorittaneet työllistyvät heti alueella jo nyt ja työvoimapulan merkkejä on olemassa.  Toimihenkilötehtäviin osaavaa työvoimaa ei tulla myöskään saamaan ulkomailta tai riittävästi muualta Suomesta.  Turun ammattikorkeakoulu on jo muutaman vuoden kouluttanut LVI-insinöörejä monimuotototeutuksena eli iltaopetuksena. Suurin osa opiskelijoista on aikuisopiskelijoita, mutta nyt koulutus on auki myös päiväopiskelijoille. Koulutukseen voi osallistua myös avoimen AMK:n kautta, vaikka ei olisikaan muuten AMK:ssa opiskelijana. Sähköinsinöörien koulutukselle ja myös rakennusarkkitehtikoulutuksella sekä yliopistotasoisella rakennusalan koulutuksella olisi maakunnassa tarvetta. Turun AMK on lisännyt osana positiivisen rakennemuutoksen toimia rakennusinsinöörien -ja mestarien aloituspaikkoja ja tavoittelee myös rakennusarkkitehtikoulutuksen aloittamista ja YAMK insinöörien koultuksen lisäämistä.

Erityisiä tulevia osaamistarpeita on kiristyvien energiamääräysten johdosta talotekniikan (LVIS) alalla sekä kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttämisessä. Myös rakentamisen laadun nostaminen tulee edellyttämään entistä tarkempaa asioiden kirjaamista ja dokumentointia, ja erilaiset digitaaliset järjestelmät tuovat osaamistarvevaatimuksia, mitkä yhdessä lisäävät teknisten toimihenkilöiden tarvetta. Lisäksi uutena osaamisalana nähdään älytalot ja niihin liittyvä teknologia, kehittäminen, asentaminen, korjaus ja ylläpito.

Vuonna 2015 Turun AMK aloitti ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa kiinteistönvälityksen opetuksen yhteistyössä Kiinteistönvälittäjien Keskusliiton kanssa. Suunnitelmissa on ollut myös isännöintialan koulutuksen aloittaminen. Tämän toteutuessa yhdessä rakennustekniikan ja myynnin koulutuksen kanssa saataisiin alueelle varsin kattava rakennus- ja kiinteistöalan osaamisklusteri, josta kuitenkin jää puuttumaan arkkitehtuuri- ja LVIS-koulutus.

Talonrakennuksessa suunnittelijat pitävät ongelmallisena ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta, urakoitsijat pulaa ammattitaitoisista toimihenkilöistä. Infrarakentamisessa merkittävänä haasteena pidetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Rakennusalaa kokonaisuutena koskee huoli alan ammatillisen koulutuksen vetovoiman vähentymisestä. Henkilöstön ikärakenteen/eläköitymisen johdosta alalle tarvitaan uusia osaajia jo normaalin tuotantomäärän oloissa kasvukausista puhumattakaan.

 

Tietoja päivitetty 20.10.2017

 

Tietoa alasta

 

akifuve_0

akifuve_1

ibylipu_0

agefuzi_0

utynana_0

ohixamu_0

Tilastotietoa esim.

Suhdannetietoa ja ennusteita

Alan koulutustarjonta

 

Vastaa