Kaupan ala Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa kaupan alan liikevaihto on noin 7,2 miljardia euroa jakautuen autokauppaan (1,1 mrd.), tukkukauppaan (2,9 mrd.) ja vähittäiskauppaan (3,2 mrd.). Kaupan liikevaihtorakenne poikkeaa koko maasta siten, että tukkukaupan osuus on pienempi (41 % vs. 55 %) ja vähittäiskaupan vastaavasti suurempi (44 % vs. 32 %). Tukkukaupan osuus on laskenut Varsinais-Suomessa mm. ulkomaankaupan laskun ja Nokia-klusterin (Salon seutu) hiipumisen vuoksi. Kaupan alan henkilöstö-rakenne (henkilöstömäärä 20 000) sen sijaan vastaa koko maan tilannetta. Vähittäiskauppa jakautuu päivittäistavarakauppaan 45 %, tavaratalokauppaan 12 % ja erikois- ja muuhun kauppaan 42 %.

orufah_0   orufah_1

KAUPAN ALAN NÄKYMÄT

Kaupan alan näkymät ovat heikentyneet viime vuosina, tukkukauppa on kärsinyt kansainvälisen kaupan taantumasta ja vähittäiskauppa kotimaisen ostovoiman heikentymisestä sekä kaupan alan sisäisestä murroksesta. Tukkukaupan luonne tulee muuttumaan jatkossa, kun ostaminen globaalisti helpottuu. Myös tavaratalokauppa on ollut ahdingossa, erityisesti jalkineiden, vaatteiden ja kirjojen yms. osalta, joiden verkkokauppa ja postimyynti on kasvanut. Kodin tekniikan ja urheiluvälineiden myynti on toisaalta kasvanut. Vähittäiskaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan hyvin hitaasti lähivuosina verrattuna esim. vuosituhannen alun voimakkaaseen kasvuun. Tukkukaupan kasvunäkymät ovat vielä heikommat johtuen ulkomaankaupan laskusta ja tukkukaupan kiristyneestä kilpailutilanteesta. Tukkukaupan työllisyys laski vuonna 2015 8 %:lla edellisestä vuodesta (työvoimatutkimus).

Kaupan ala on hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa ja tunnistettavia trendejä on monia. Yleisesti kaupan alaan vaikuttaa pitkittynyt talouden taantuma ja alan sisäisen kilpailun kiristyminen. Kuluttajat miettivät ostopäätöksiä pitkään, mutta erikoistuotteista ollaan valmiita maksamaan moninkertainen hinta, puhutaan kulutuksen jakautumisesta. Ala kansainvälistyy nopeasti (ketjut), ja Suomesta puuttuu kansainvälinen kulttuuri kaupan alalta toisin kuin esim. teollisuudesta. Digitalisaatio ja monikanavaiset ratkaisut muovaavat kaupan alaa, mutta muutosta ei vielä täysin hallita. Eri kanavat tukevat toisiaan ja niistä pitää löytää sopivat ratkaisut oman liiketoiminnan kannalta. Perusasiat (ostot, logistiikka, markkinointi, erottuminen) pitää hallita välineestä huolimatta; menestyneet yritykset ovat aktiivisia myös esim. kivijalkakaupassa ja perinteisessä mediassa. Verkkokauppa on vasta kehittymässä, esim. tilaa ja nouda -malli (clic and collect) on yleistymässä korkeiden logistiikkakustannusten vuoksi. Suuret ikäluokat hallitsevat huonommin digitaalisia välineitä, mikä tulee huomioida paremmin  verkkokauppasovelluksissa. Digitalisoitumisen keskiössä on tieto, jonka merkitys korostuu (asiakkaan tunnistaminen, ostotapahtumatietojen analysointi, asiakkaan tavoitettavuus eri välineillä) uusien asiakaslähtöisempien palvelujen kehittämisessä.

OSAAMISHAASTEET

Myyntiosaaminen on alueen elinkeinoelämän keskeisiä kehittämiskohteita. Kasvuyrityksillä korostuu tarve yleisesti vaativampaan kaupalliseen osaamiseen (mm. kansainvälistymis- ja myyntiosaamiseen liittyvät tarpeet). Moniosaajien ja toisaalta erikoisalojen osaajien tarve korostuu. Päivittäistavara-kauppa on myös lähitulevaisuudessa vahvasti myymäläpainotteista, eikä päivittäistavarakaupan siirtymistä merkittävässä määrin verkkoon ole nähtävissä ainakaan lähitulevaisuudessa. Kaupan alan ammatillisella peruskoulutuksella on kysyntää jatkossakin, joskin alan kasvukehitystä voidaan pitää maltillisena. Merkittävämpi kasvupaine on myyntiosaamisella (b2b-myynti). Valmistuvista liiketalouden tradenomeista vain pieni osa sijoittuu vähittäiskaupan aloille, sillä suurin osa sijoittuu palvelualoille toimistotehtäviin. Varsinais-Suomessa teknisen myynnin merkitys on suuri ja insinöörien osaamiseen pitäisi jatkossa kuulua myös myyntiosaamista. Vähittäiskaupassa on osattava myyntiä, asiakaspalvelua ja kassapalvelua, mutta on myös kyettävä suoriutumaan osasta varastotehtäviä yms. Monissa eri ammateissa on osattava myydä sekä ymmärtää taloutta ja bisnestä. Lisäksi tuoteosaamisen kasvattaminen sekä sähköiset palvelut, digitalisaatio ja monikanavaisuus korostuvat kaupan alalla. Hankintaosaaminen korostuu läpileikkaavasti eri aloilla yhä enemmän. Eri koulutusasteilla kaupan alan osaamisaloja tukevaa koulutustarjontaa ovat mm. liiketalouden, myynnin ja kaupan ammatti- ja esimieskoulutukset, yritysmyynti (b2b), insinöörien myyntiosaaminen, kauppatieteiden maisterikoulutus, KTM (mm. markkinointi, laskentatoimi, kansainvälinen liiketoiminta). Kaupan alalla tarvitaan myös huomattava määrä myytävien tuotteiden ja palvelujen asiantuntijoita, joilla on kyseisen substanssialan koulutus. Lähde: KESU-vastaus 2015. Lue lisää kaupan alan osaamis- ja koulutustarpeista täältä.

 

 

Tietoa alasta

aqumaq_0

ugacos_0

uluhiw_0

 

Tilastotietoa esim.

Suhdannenäkymät, ennusteet

Alan koulutustarjonta

 

Vastaa