Kemian ala Varsinais-Suomessa

Kemianteollisuus käsittää Varsinais-Suomessa öljytuotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, lääkeaineiden ja lääkkeiden sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen. Toimipaikkoja alalla on 126 kpl (2014), joissa työskentelee noin 4 300 henkeä ja jotka tuottavat noin 3,3 miljardin euron liikevaihdon. Liikevaihdosta lähes puolet syntyy öljytuotteiden jalostuksesta. Lääkkeiden valmistuksen liikevaihto (yli 1 mrd. euroa) sisältää vain Bayerin toiminnan, Orion Pharman liikevaihto tilastoituu Espooseen. Lääkkeiden valmistus on siten Varsinais-Suomessa selvästi yli miljardin euron toimiala työllistäen suoraan noin 1 600 henkeä. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen liikevaihto (740 Me) syntyy peruskemikaalien, lannoitteiden, maalien ja muiden kemikaalien valmistuksesta. Kumi- ja muovituotteiden valmistus on huomattavasti pienempi (200 Me) toimiala työllistäen sekin lähes 1 000 henkeä. Kemianteollisuuden osuus Varsinais-Suomen koko liikevaihtosummasta on 12,7 % eli kyse on erittäin merkittävästä alasta. Kemianteollisuuden lisäksi Varsinais-Suomessa on noin 100 bioteknologia-alan yritystä, jotka toimivat Life Science -liiketoiminta-alueella. Lisäksi kaikki koulutusasteet tuottavat alan koulutusta.

KEMIAN ALAN KEHITYSNÄKYMÄT

Öljytuotteiden jalostus tapahtuu Naantalin jalostamolla, jossa tuotetaan bensiiniä, dieseliä, kevyttä ja raskasta polttoöljyä, nestekaasuja, bitumia ja liuottimia. Uusiutuvia polttoaineita ei toistaiseksi valmisteta Naantalissa, vaikka juuri niiden osalta kasvun uskotaan olevan nopeaa tulevaisuudessa. Vaikka raaka-öljyn (Brent ja WTI) markkinahinnat ovat laskeneet reilusta 100 dollarista (per barreli) 30-40 dollariin, on jalostuksen vakavaraisuus säilynyt hyvänä. Öljymarkkinoita on mullistanut myös liuskeöljyn käyttöönotto mm. Pohjois-Amerikassa. Öljyä käytetään kumi- ja muovituotteiden raaka-aineena, joten tuotantokustannukset ovat alalla laskeneet kysynnän lisäksi. Peruskemikaalien markkinat ovat häiriintyneet Venäjän kaupan vastapakotteista johtuen ja teollisuuden pitkään kestäneestä taantumasta. Kemiantuotteiden vienti onkin kääntynyt laskuun pitkän nousujakson jälkeen. Peruskemian tuotteista lannoitteiden tuotanto on ollut parhaassa kehityksessä viime vuosina, mikä näkyy esim. Yaran huomattavana investointiohjelmana Vakka-Suomessa. Varsinais-Suomessa kemiallisten tuotteiden valmistajiin kuuluu myös Perkin Elmer Wallac, jonka tuotteisiin kuuluvat erilaiset reagenssit ja esim. vastasyntyneiden geneettinen seulonta, joiden osalta tulevaisuuden näkymiä pidetään erittäin lupaavina. Lääkkeiden valmistus on pitkälti Bayerin ja Orion Pharman vahvimpien tuotteiden (hormonaaliset, alkuperälääkkeet, itsehoitotuotteet) varassa. Pelkästään Bayerin hormonaalisten tuotteiden myynti lähestyy miljardin euron rajaa. Geneeristen lääkkeiden tulo markkinoille on uhannut perinteisten lääkeyhtiöiden asemaa lääkepatenttien vanhennuttua. Toistaiseksi pelko ei ole toteutunut, ts. tuotteiden vienti ei ole pudonnut jyrkästi, vaikka onkin kääntynyt melko selvään laskuun. Kaiken kaikkiaan kemiantuotteiden viennin arvo on laskenut kuluvan vuoden aikana 7 % ja viime vuonna 5 %. Alueella on myös muutamia menestyneitä bioteknisiä palveluja tuottavia yrityksiä ja bioteknologia-alan lääkekehitysyhtiöitä, joista viimeksi mainitut ovat fuusioituneet kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Fuusiot ovat johtaneet toiminnan supistumiseen Varsinais-Suomessa. Bioteknisiä lääkkeitä kuitenkin edelleen kehitetään alueella, joskin pienissä yksiköissä ja aiempaa pienemmillä resursseilla.

Varsinais-Suomessa on aloittanut toimintansa 2015 kemianalan (kemiantekniikka, prosessikemia, materiaalikemia & -tekniikka) yritysverkosto Smart Chemistry Park, missä startupit, pk-yritykset, korkeakoulut, teollisuusyritykset ja julkiset toimijat kohtaavat ja tekevät konkreettista yhteistyötä tuodakseen ratkaisuja bio- ja kiertotalouden haasteisiin. Kemian syväosaaminen on avain ainevirtojen uudelleen hyödyntämisen ja ainevirroista korkean jalostusarvontuotteiden ja palvelukokonaisuuksien suunnittelu bio-kiertotalouden ekosysteemeihin. Bio-kiertotalous on myös mahdollisuus kestävän kehityksen mukaiseen talouskasvuun Suomessa. Turku Science Park Oy fasilitoi SCP:n toimintaa. SCP tarjoaa yrittäjille toimitilat (laboratorio, toimisto, hallitilaa) Raisio-konsernin tehdasalueella, yritysverkoston sekä mahdollisuuden yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöhön. Tällä hetkellä SCP:ssa on 12 yritystä ja tiiviissä verkostossa noin 30 yritystä, joiden yhteinen verkosto on laaja ja kattaa Suomen teollisuuden päätoimijat ja toimialat. Tavoitteena on, että 5 vuoden sisällä SCP:n yritysmäärä tuplaantuu, nykyiset yritykset kasvavat ja löytävät uusia liiketoiminta-alueita, ja yritykset jalkauttavat teknologiansa ja palvelunsa suomalaiseen teollisuusympäristöön. SCP:n yritykset tuottavat ratkaisuja eri teollisuuden aloille, kuten metalli, paperi, pakkaus, maali, rakentaminen, life science sekä kierto- ja biotalouden aloille. SCP:n toiminta on osoittanut, että yritysten sijainti samassa talossa mahdollistaa yritysten tiiviimmän yhteistyön esim. laboratorioiden yhteiskäytön sekä tietotaidon jakamisen yritysten välillä.

OSAAMISHAASTEET

Kemian alan osaamista tarvitaan usealla toimialalla, ja se toimii mm. kierto- ja biotalouden mahdollistajana. Tavoitteena on, että vahva tutkimus muuttuu liiketoiminnaksi uudenlaisen prosessiteollisuuden muodossa perustuen kierto- ja biotaloudelle ja luoden uusia teollisia työpaikkoja. Kemianteollisuuden kasvulla on myös merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille aloille, kuten kone- ja metalliteollisuuteen sekä suunnittelutoimintaan (insinööritoimistot). Kasvavia aloja ovat myös voimalateollisuus, korkean lämpötilan kemianalat, energiatekniikka sekä elintarviketeollisuus (osa prosessiteollisuutta). Tutkimus tällä saralla mahdollistaa myös uudentyyppisen elintarvikkeiden synnyn ja sitä kautta elintarviketeollisuuden kasvun. Lisäksi myös suorittavan tason osaamistarpeisiin tulee vastata varmistamalla mm. prosessi- ja loboratoriotekniikan perusopintojen määrällinen ja laadullinen kapasiteetti. Alueellisena kasvualana / osaamisalana nähdään myös lääke- ja diagnostiikkateollisuus sekä biotekniikka, joiden koulutustarjonta tulee turvata kaikilla koulutustasoilla (laboratorioala, bioteknologia (ins. YAMK), kemian, fysiikan ja biokemian maisteri- ja tohtorikoulutus, DI-koulutus (kemia- ja biotekniikka). Lähde: KESU-vastaus 2015

Kemianteollisuuden osaamista pitää vahvistaa edelleen luonnontieteissä, matematiikassa ja teknologian eri osa-alueilla. Uusia osaamishaasteita luovat bio- ja kiertotalouden, cleantechin ja digitaalisuuden ympärille syntyvät uudet liiketoiminnat. Åbo Akademin prosessikemian ja kemian sekä Turun yliopiston kemian ja materiaalitieteen koulutus pitää turvata, jotta jatkossakin pystytään vastaamaan bio- ja kiertotalouden haasteisiin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä pitää tiivistää ja joustavoittaa (yhteiset tilat yms.). Ammatillisen koulutuksen tulee perustua työelämän tarpeisiin ja alan teollisuudelle tärkeät koulutuslinjat (mm. prosessiteollisuuden perustutkinto, muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, prosessialan AMK-koulutus) pitää säilyttää ammatillisen koulutuksen uudistusten yhteydessä. Ammatillisessa koulutuksessa korostetaan työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta. Lähde: kemianteollisuus.fi

 

 

Tietoa alasta

ewynus_0

ivuzaz_0

ivuzaz_1

igyhoq_0

atodege_0

ilunita_0

Tilastotietoa esim.

Suhdannetietoa, ennusteita

Alan koulutustarjonta

 

Vastaa