uutiset

Etusivu / Postit "uutiset"
Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Turun museokeskuksen / Varsinais‐Suomen maakuntamuseon informaatioportaali on korvattu uudella portaalilla, johon on yhdistetty sekä rakennusinventoinnin että arkeologian tiedot. Uudistuksessa käyttöliittymää on selkeytetty ja taustatoimintoja yksinkertaistettu toimintojen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.

VS mipPortaalin kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin sekä rakennusinventoinnin että arkeologian osalta. Portaaliin lisätään arkeologian osuus ja siirretään arkeologiset tiedot nykyisistä Access‐tietokannoista.

Uuden portaalin käyttö

Informaatioportaalin kirjautumisosoite säilyy ennallaan (https://mip.turku.fi) ja käyttäjätunnukset pysyvät samoina, mutta salasana on vaihdettava ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Pahoittelemme käyttökatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot

Paula Saarento, tutkija
puh. 040 707 5104, paula.saarento@turku.fi
Turun museokeskus / Varsinais‐Suomen maakuntamuseo

 

Jätevesineuvontaa läpi kesän

Jätevesineuvojat Minna Kivilähde ja Joonatan Stenwall kiertävät kesän aikana haja-asutusalueiden kiinteistöjä ja antavat puolueetonta neuvontaa jätevesien käsittelystä.

Neuvontakäynnillä käydään läpi kiinteistön jätevesijärjestelmä ja arvioidaan sen toimivuus. Käynnin jälkeen kiinteistönomistaja osaa arvioida, tarvitseeko jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle. Kesällä 2017 kiinteistökäynnit on kohdennettu kuntien antamien tietojen perusteella vesiensuojelullisesti herkimmille alueille. Neuvonta-alueilla kiinteistöjen omistajat saavat kesällä 2017 kirjeen, jossa ehdotetaan käyntiaikaa. Ajan voi peruuttaa tai vaihtaa sopivammaksi soittamalla jätevesineuvojalle. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuolille.

Asukkaat voivat myös tilata kiinteistökohtaisen neuvontakäynnin ottamalla yhteyttä jätevesineuvojaan. Neuvojan kanssa voi tulla juttelemaan myös kesätapahtumissa, joista ilmoitetaan Valonian tapahtumasivulla.

Jätevesineuvojien työpiste sijaitsee Turussa, Valonian tiloissa. Toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomen kunnat, jotka ovat lähteneet Valonian jätevesiyhteistyöhön mukaan. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n Hajajätevesikuormitus kuriiin neuvonnalla (HAKKU) -yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lue lisää >> Valonia

Uusi arvokas merialue liitettiin Saaristomeren kansallispuistoon

Saaristomeren kansallispuistoon on ostettu yksityisomistuksessa ollutta suojelullisesti arvokasta Natura 2000-aluetta, jossa tärkeimpinä suojelukohteina ovat hiekkasärkät ja meriajokasniityt. Edellytyksien selvityksessä on käytetty VELMU-ohjelman tuottamaa tietoa ja VELMU-karttapalvelua.

Saaristomeren kansallispuistoon liitettiin perjantaina 30.6.2017 aiemmin yksityisomistuksessa ollut uusi vesialue. Tämä oli iloinen yllätys sekä Metsähallitukselle että Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, koska alueen hankinta ei ollut suunnitelmissa. Alueen liittäminen kansallispuistoon nousi odottamatta puheeksi Metsähallituksen suojelualueiden kiinteistönmuodostamisprosessin aikana, jolloin muiden kiinteistöjen hankkiminen valtiolle ei ollut suunnitelmassa. Prosessin aikana yksi kansallispuiston naapurikiinteistön omistaja ilmoitti halukkuutensa myydä omistamansa vesialue kansallispuistoon liitettäväksi.

”Tämä teko kertoo uudesta arvostuksesta, eli myös vedenalainen luonnon monimuotoisuus on tärkeää kansalaisille” – Esko Gustafsson, luonnonsuojeluyksikön päällikkö, Varsinais Suomen ELY-keskus.

Lue lisää >> Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kiertotalouspotentiaali selvitetty

Kiertotalouspotentiaali selvitetty

Kesäkuussa valmistui selvitys ”Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta”. Selvityksessä luotiin kokonaiskuva maakunnan materiaali- ja resurssivirroista. Varsinais-Suomen keskeisimmät kiertotalouden potentiaalit löytyvät maatalouden sivuvirroista, joista voidaan tuottaa energiaa ja kierrätysravinteita. Näiden potentiaalien hyödyntäminen vähentäisi merkittävästi maakunnan riippuvuutta tuontipolttoaineista ja -lannoitteista.

Maataloudessa merkittäviä mahdollisuuksia

Maatalouden sivuvirroista tuotetulla biokaasulla voitaisiin korvata noin 13 % alueen henkilö- ja pakettiautoliikenteen tarvitsemasta polttoaineesta. Vaihtoehtoisesti syötteitä voitaisiin ohjata biohiilen ja pyrolyysiöljyn tuotantoon. Näillä voitaisiin laskennallisesti korvata maakunnan kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö sekä 5 % kivihiilen käytöstä teollisen mittaluokan voimalaitosten energiantuotannossa.

– Suuri potentiaali löytyy myös maatalouden ravinnekierrätyksessä, sillä kierrätyslannoitetuotannolla voidaan korvata viidennes maakunnan typpilannoitteista ja kolmannes fosforilannoitteista, toteaa Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy:stä.

Kierrätysravinteiden potentiaali ja hyödyntäminen vähentäisi merkittävästi riippuvuutta tuontilannoitteista, mahdollistaisi uusien liiketoimintamallien syntymistä sekä lisäisi alueellista omavaraisuutta ja maatalouden kannattavuutta.

– Kierrätysravinteiden käyttö yhdistettynä peltojen maanparannukseen luo uusia mahdollisuuksia maatalouteen. Koko ketjua tarkasteltaessa vähenevät myös haitalliset ravinnevalumat Itämereen, kertoo Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta.

Varsinais-Suomen energiantuotannosta merkittävä osuus pohjautuu tällä hetkellä maakunnan ulkopuolelta tuotuihin uusiutumattomiin polttoaineisiin, joita olisi mahdollista korvata maakunnassa tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Energiantuotanto tulee monipuolistumaan tulevaisuudessa, eikä muuttuvaa pakettia tulla rakentamaan vain yhden kortin varaan.

– Tällä hetkellä liikenne toimii lähes yksinomaan fossiilisilla polttoaineilla, joten tarvitaan keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Askeleita oikeaan suuntaan on otettu jo Turun seudun jätevesilietteiden biokaasutuksessa, kertoo Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Alueellinen data energia- ja ilmastotyön pohjana

Lisätietoa alueellisista materiaalivirroista tarvitaan, jotta voidaan tunnistaa uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Esimerkiksi yhdyskuntajätteiden osalta tarkan alueellisen tiedon saaminen on ollut haastavaa kokonaisvirtojen tilastoinnin vastuiden jakaantuessa kunnille, tuottajille ja yrityksille. Tuottajien ja yritysten vastuulla olevista jätevirroista ei ole tietoa saatavilla, joten niiden hyödyntämispotentiaalia ei voida arvioida.

– Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat yhdyskuntajätteet kiertävät tehokkaasti syntypaikkalajittelun kautta ja uusia mahdollisuuksia etsitään tekstiili- ja biojätteiden hyödyntämiseksi, toteaa Jyri Metsänranta Lounais-Suomen Jätehuollosta.

Kiertotalouden ratkaisut tukevat alueen taloutta ja työllisyyttä eri toimialoilla. Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta -selvitys tukee energia- ja ilmastotyötä sekä alueellisen kiertotalouden tiekartan tavoitteita.

Lue lisää >> Kiertotalouden Varsinais-Suomi

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 ensimmäinen luonnos nähtäville ja kommentoitavaksi 19.6.-4.8.2017

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Siinä yhteen sovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Satakunnassa sekä määritetään resurssit ja työnjako sekä se sisältää Satakunnan edunvalvonnan keskeiset hankkeet. Työssä huomioidaan myös maakuntauudistus.

Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Esille nousevia teemoja ovat mm. robotiikka, kiertotalous, sininen kasvu (veteen liittyvä osaaminen), Satakunnan vetovoima, saavutettavuus ja hyvinvointi. Yhteisiä painotuksia ovat osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio. Maakuntaohjelma 2018-2021 on nähtävillä ja kommentoitavana 19.6.-4.8.2017.

Maakuntaohjelma 2018-2021 etenee maakuntavaltuustoon joulukuussa 2017.  Keväällä 2018 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.

Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen 044 711 4360 

Lue lisää >> Satakuntaliitto

Tahkoluodosta tuulisähköä 8600 taloudelle

Satakunnan Kansa 20.6.2017

Tahkoluodon merituulipuisto otetaan käyttöön syyskuun puolivälissä. Ensimmäinen turbiini kymmenestä on pystytetty. Puisto sijaitsee 0,5 – 3 kilometrin päässä rannasta ja on maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin suunniteltu puisto. Saatava hyöty merellä on noin 1,5-kertainen verrattuna maatuleen. Tuulipuiston tuotto vastaa noin 8 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Puiston ohessa on lintututka, jonka avulla turbiinit hidastuvat  tai pysähtyvät automaattisesti.

 

 

SK_20-6-2017 merituulipuisto

Saaristomeren biosfäärialue toiminut jo yli 20 vuotta

Unescon biosfäärialue Saaristomerellä on jo yli 20 vuotta edistänyt saariston elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä 

Suuri osa Turunmaan saaristoa on vuodesta 1994 lukien ollut Unescon maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston jäsen. Kaikki verkoston biosfäärialueet toimivat ihmisen ja ympäristön välisen suhteen parantamiseksi.

Vuonna 2016 biosfäärialueita on 669 kaikkiaan 120 maassa, ja Saaristomeren biosfäärialue on toinen Suomessa sijaitsevista biosfäärialueista. Toinen sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Varsinais-Suomen ELY-keskus jakaa vastuun Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan koordinoinnista Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa siten että Paraisilla on päävastuu biosfäärialueen toimistosta.

Kaikki biosfäärialueet raportoivat joka kymmenes vuosi toiminnastaan Unescon Ihminen ja biosfääri-ohjelmalle (MAB), joka on biosfäärialueen statuksen myöntävä taho. Saaristomeren biosfäärialueen 10-vuotisraportti vuosista 2005–2015 sai hienoa palautetta Unescon MAB-ohjelmalta, missä toiminta todettiin täyttävän kriteerit. Erityisesti kehuttiin tapaa, jolla kuntia on osallistettu toimintaan ja miten perinteiselle tiedolle on annettu tilaa toiminnan suunnittelussa. Sen lisäksi mainittiin myös Pro-Saaristomeri-ohjelma hyvänä mallina osallistaa paikalliset toimijat vesienhoidon suunnitteluun.

Lue lisää >> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje

Energiatehokkuussopimuksilla satojen miljoonien säästöt

Energiatehokkuussopimuksilla satojen miljoonien säästöt

Yritykset ja kunnat säästävät energiatehokkuussopimuksilla satoja miljoonia vuodessa

Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat vuotuista energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla. Määrä ylittää kaikkien Suomen lähes kahden miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Energiatehokkuussopimusten 20 menestysvuotta ja uuden sopimuskauden käynnistymistä juhlittiin 15.6.2017 Finlandia-talolla.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten piirissä on ollut suuri osa Suomen energiankäytöstä viimeisen 20 vuoden ajan.

Sopimukset ohjaavat toimijoita jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Siihen liittyneet yritykset ja organisaatiot asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Juhlaseminaarissa palkittiin 18 vastuullista energiankäyttäjää 

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat Finlandia-talolla yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016. Palkitut valikoituivat oman alansa energiatehokkuustähdiksi muiden ansiokasta energiatehokkuustyötä tehneiden joukosta.

Palkittujen joukossa oli viisi Lounais-Suomessa vaikuttavaa yritystä:

Sallila energia 150617 NMSallila Energia Oy vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarjoaa kattavasti tietoa energiansäästöstä ja uusiutuvista energiamuodoista. Sallila Energia on vastannut kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen parantamalla asiakaspalvelua ja kouluttamalla omaa henkilökuntaansa energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Lue lisää >>

Sucros Oy ylitti energiatehokkuuden parantamiselle asetetut tavoitteensa. Se tarkoittaa isoa säästöä yhtiön energialaskuun. Sucros Oy valmistaa Säkylässä kotimaisesta sokerijuurikkaasta hienoa kidesokeria teollisuudelle ja kotitalouksille. Lue lisää >>

Sucros 150517 NMValmet Automotive Oy pitää energiatehokkuutta kilpailuvalttina. Korkea laatu oli keskeinen valtti, jolla Valmet Automotive voitti kilpailun Mercedes-Benzin uudesta automallista. Energiatehokkuus on autonvalmistajille tärkeä laatukriteeri. Lue lisää >>

PCAS Finland Oy turkulainen on kemianalan yritys, joka on erikoistunut lääkeaineiden valmistukseen ja kehitykseen lääketeollisuudelle. Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää huomion kiinnittämistä kustannuksiin. Energia muodostaa huomattavan osan yrityksen kiinteistä kuluista. Lue lisää >>

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on luonut energianhallintamallin, jossa etsitään parannuskohteita yhdessä tilojen käyttäjien ja yhteistyöverkoston kanssa. Yhtiöön on nimetty energiamanageri, jonka tehtäviin kuuluu energian kulutuksen seuranta, poikkeamiin reagointi ja asioiden kuntoon saattaminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja muiden palveluntuottajien kanssa. Lue lisää >>

Suomalaisella sisulla ja vapaaehtoisesti jo 20 vuoden ajan

Sopimukset ovat olleet Suomessa energiatehokkuuden parantamisen kivijalka jo 20 vuoden ajan. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on kansallinen ylpeydenaihe ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sopimusten avulla olemme saavuttaneet suuria säästöjä ilman lainsäädäntöä.

Valtion myöntämä harkinnanvarainen energiatuki on vauhdittanut sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja. Tukea energiainvestointeihin ja -katselmuksiin on sopimuskaudella 2008–2016 myönnetty yli 1 800 hankkeelle, yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Uudelle sopimuskaudelle 2017–2025 on tähän mennessä liittynyt 356 yritystä ja 49 kuntaa ja kuntayhtymää. Mukaan sopimuksiin tavoitellaan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Lue lisää
>> TEM
>> Energiatehokkuussopimukset 2017 – 2025

 

Mobiililaboratorio on kätevä koulussa

Mobiililaboratorio on kätevä koulussa

Mobiililaboratorio on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden avulla.

vesiominaisuuksien mittausta lammesta Paimio syksy 2016 Mobiililaboratorio-hanke
Yläkoululaiset mittaavat veden ominaisuuksia paikallisesta lammesta.

Vesistön tila riippuu useasta tekijästä, jotka riippuvat ihmisen vaikutuksen lisäksi lähiympäristön geologiasta ja vuodenajasta. Suorittamalla toistuvia mittauksia voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisen osuutta nitraattipitoisuuksiin viljelyaikana, lämpötilan ja jääpeitteen vaikutusta happipitoisuuteen, sekä soistumisen vaikutusta happamuuteen.

Mittauksista tuotetaan paikkatietoa, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Näin opettajat ja oppilaat voivat tarkastella omia ja muidenkin mittaustuloksia sekä hyödyntää tätä opetuksessa. Näin omien lähivesistöjen tilan tutkimusta voidaan laajentaa omasta lähijoesta lähialueen muihin jokiin ja järviin. Kokonaisuuden keskeisin tavoite on nuorten ympäristökasvatus, joka kohdistuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen sekä lisää kiinnostusta oman lähialueen ympäristön tilaan.

opettajien koulutus Luostarivuoren koulussa 032017 Mobiililaboratorio-hanke
Opettajat tutustuvat vesimittausten laitteistoon Luostarivuoren koulussa keväällä järjestetyssä tilaisuudesssa.

Mobiililaboratorio sisältää valmiin mittauskokonaisuuden, johon sisältyy muun muassa happi- ja nitraattipitoisuuden, happamuuden ja sameuden mittaaminen. Kokonaisuutta voi vapaasti muokata omaan opetukseen sopivaksi lisäämällä omia mittauksia tai jättämällä joitakin mittauksia pois. Muokaten tämä kokonaisuus sopii myös alakoululaisille ja lukiolaisille. Käytännössä mittaukset yhdistävät kaikkia opetettavia luonnontieteitä – niin biologiaa ja maantietoa kuin fysiikkaa ja kemiaakin.

Tarvittava materiaali ja ohjeet löytyvät Lounais-Suomen LUMA-keskuksen sivuilta. Mikäli koululla ei ole tarvittavia mittalaitteita, on opettajilla myös mahdollisuus lainata vaadittavat mittalaitteet Lounais-Suomen LUMA-keskukselta.

Lue lisää
>> Mobiililaboratorio
>> Lounais-Suomen LUMA-keskus

Tukea luonnon virkistyskäyttö -hankkeisiin

Tukea luonnon virkistyskäyttö -hankkeisiin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nyt voi hakea Pohjoismaisen ministerineuvoston TEG:ltä (Maaekosysteemien työryhmä) avustusta vuoden 2018 hankkeisiin. Painopiste on hankkeissa, jotka keskittyvät luonnon virkistyskäytön uusiin haasteisiin Pohjoismaissa. Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2017.

Hankkeen tulee tuottaa konkreettisia ehdotuksia ratkaisuiksi, innovaatioiksi ja välineiksi, joita voidaan hyödyntää Pohjoismaissa ja jotka ehkäisevät luonto- ja kulttuuriperinnön köyhtymistä. Hankkeeseen voidaan hakea esikuvia Pohjoismaiden ulkopuolelta, ja se voi hyvin liittyä niin sanottuun virkistysalueen kantokykyyn (recreational carrying capacity). Tällä tarkoitetaan käytön määrää ja tapaa, jonka alue kestää ilman, että luonnon- ja kulttuuriarvot, rakennettu ympäristö tai kävijöiden elämykset kärsivät kohtuuttomasti.

Lue lisää >> Pohjoismaiden ministerineuvosto