rahoitus

Etusivu / Postit "rahoitus"
Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2019 on alkanut. Valtion talousarviossa avustuksille on varattu 900 000 euron määräraha. Hakemukset tulee jättää viimeistään 18.1.2019 mennessä.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt.

Lue lisää > Liikennevirasto

Ympäristökasvatusideoille valtakunnallista vauhtia

Ympäristökasvatusideoille valtakunnallista vauhtia

Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille voi hakea avustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaku on avattu 24.10.2018 ja se jatkuu 30.11.2018 asti.

Rahoitettaviksi etsitään nyt erityisesti hankkeita, jotka edistävät a) ilmastokasvatusta ja aktiivista ilmastokansalaisuutta, b) luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja monimuotoisuutta tukevia tekoja arjessa tai c) erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämistä kulttuuriympäristökasvatuksessa.

– Miten nostatetaan ja ylläpidetään aktiivista ja rakentavaa mielialaa ilmastokriisin keskellä? Entä kuinka voidaan vastata toiseen suurhaasteeseemme, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen? Näihin isoihin kysymyksiin löytyy osaratkaisuja maamme osaavilta ympäristökasvattajilta, uskoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen.

Ympäristökasvatus- ja -valistushankkeessa voidaan toimia niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Olennaista on löytää sopivat menetelmät kunkin kohderyhmän tavoittamiseen, ja toisaalta pohtia, mikä on olennainen kohderyhmä minkäkin haasteen ratkaisemisessa.

– Olemme valmiita rahoittamaan myös aikuisiin kohdistuvia hankkeita, vaikka viime vuoden avustukset menivätkin lasten ja nuorten hankkeisiin. Aikuiset ovat päättävissä asemissa, ja heidänkin herättelynsä ja voimaannuttamisensa on tärkeää, sanoo Tuulinen.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee avustushakemukset koko maan alueelta. Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia, ja niitä myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 valtion talousarviossa tähän määrärahaa. Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet verkkopalvelussamme: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

Lue lisää > ELY-keskus

Suunnitteletko vanhan talosi tai aitan korjausta?

Suunnitteletko vanhan talosi tai aitan korjausta?

Avustukset rakennusperinnön hoitoon haettavissa 30.11.2018 asti

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Määrärahaa voidaan myöntää avustuksena yksityisille omistajille, yrityksille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille. Ensisijaisia avustettavia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet, mutta avustusta jaetaan harkinnan mukaan myös muille merkittäville kohteille.

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö. Avustuksen saaminen asettaa korjaukselle myös ehtoja. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään.

Vuoden 2019 avustusten hakuaika päättyy 30.11.2018. Päätökset tehdään kevään 2019 aikana.
Ensisijainen asiointikanava on sähköinen Aluehallinnon asiointipalvelu.
Lisätietoa ja hakulomakkeet: Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue (www.ely-keskus.fi)
Yleistä tietoa rakennetusta kulttuuriympäristöstä: http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI

Vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Varsinais-Suomeen yhteensä 106 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon 31 eri hakijalle. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 81 kpl, joista valtakunnallisesti merkittäville alueille sijoittui 30 kohdetta. Avustettavia kohteita olivat mm. Nousiaisten Paistanojan vanha koulun hirsirungon korjaus sekä Sauvon Karastilan ulkorakennuksen julkisivun korjaukseen.

Satakuntaan avustuksia myönnettiin yhteensä 53 000 euroa 15 eri hakijalle. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 31 kpl, joista kymmenen sijoittui valtakunnallisesti merkittäville alueille. Avustusta myönnettiin mm. Rauman Työväen Asunto Oy Männistön asuinrakennusten kattojen kunnostukseen sekä Honkajoella sijaitsevan Kohtalan tilan pihapiirin aitan ja navetan hirsirunkojen kunnostukseen.

Lue lisää > ELY-keskus

 

Jaossa miljoonan euron tuki kunnille

Jaossa miljoonan euron tuki kunnille

Löytyykö kunnastanne tai alueeltanne merkittävä ongelma, johon ei ole löytynyt vielä ratkaisua? Nyt on avattu kilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa etsitään kunnista haasteita sekä niihin parhaita ratkaisuja. Haussa ovat ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia edistävät innovaatiot. Klash-haastekilpailu on auki kunnille lokakuun loppuun asti.

Kunta-alan isot toimijat ovat käynnistäneet täysin uudenlaisen haastekilpailun löytääkseen ratkaisuja ja uusia avauksia kuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Nyt etsitään ongelmia ja haasteita erityisesti ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi.

Kunnat voivat ilmoittaa kilpailuun alueelleen merkityksellisen, ratkaisua vaativan ongelman 31.10.2018 mennessä. Kilpailun järjestäjäkumppaneita edustava tuomaristo valitsee kuntien ehdotuksista neljästä kuuteen ongelmaa, joihin etsitään ratkaisuja haastekilpailun kautta. Haastekilpailu avataan erilaisille organisaatioille ja työryhmille, kuten pk-yrityksille, start up -yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille 15.1.2019. Toisen vaiheen päätteeksi valitaan jatkoon 8-12 kilpailijaa ratkaisuehdotuksineen.

Kolmannessa vaiheessa Klash-yhteistyökumppanit tarjoavat loppukilpailuun valituille kilpailijoille mentorointia ideoiden jalostamisen tueksi. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019. Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki.

Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kuntasäätiö, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.

– Kilpailu tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää kuntakenttään soveltuvia ratkaisumalleja sekä tekee osallistuvia ratkaisijoita tutuksi kuntakentälle potentiaalisina yhteistyökumppanina. Olennaista on, että palkittavat ratkaisut ovat skaalattavissa ja otettavissa käyttöön koko Suomessa, sanoo Klashin projektipäällikkö Maritta Mäkelä.

Laita siis omassa mielessäsi ehkä jo pitkään muhinut kehittämistarve hakemuslomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.klash.fi . Pienellä vaivalla on mahdollisuus saada osaavat tekijät ja kunnolla resursseja tulevaisuuden kunnan kehittämiseen!

Lue lisää > Klash

 

Haettavana valtionavustuksia vuodelle 2019

Haettavana valtionavustuksia vuodelle 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta alla listattuihin tarkoituksiin. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2018 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa.

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Lue lisää > ELY-keskus

Lisäksi ympäristöministeriö ja Keski-Suomen ELY-keskus myöntävät eräitä avustuksia.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
– kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.

Lue lisää > ELY-keskus

Ympäristöministeriö
– valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan;
– valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan;
– saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan;
– seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Lue lisää > Ympäristöministeriö

 

Rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle

Onko sinulla idea menetelmästä, jolla biomassoissa olevat ravinteet saataisiin uudelleen kiertoon ja hyötykäyttöön? Hae rahoitusta pilotointiin!

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvan Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman viimeinen hakukierros päättyy 1.10. Valtakunnallinen ohjelma on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ravinteiden kierrätystä edistävään kehittämistoimintaan. Tukea voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös esimerkiksi ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille tai yhdistyksille.

Tukea voidaan myöntää ravinteiden kierrätystä edistävään prosessikehitykseen, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitykseen ja tuotantoon, biomassoista peräisin olevien tuotteiden jalostusasteen nostamiseen sekä digitaalisten tai logististen palveluratkaisujen kehittämiseen.

– Rahoitusta myönnetään uusille, käytännönläheisille ja yrityslähtöisille kehittämishankkeille. Rahaa on vielä jäljellä, joten kannattaa hakea nyt, kehottaa rahoitusta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki.

Lue lisää > ELY-keskus

Vesiensuojeluun lisärahoitusta budjettiriihessä

Hallitus päätti budjettiriihessä esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonaa euron lisärahoitusta vuodelle 2019. Hallitus käynnistää ohjelman Itämeren ja vesien tilan parantamiseksi, minkä määrärahat ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa vuosina 2019-2021. Rahoituksella vahvistetaan myös Itämeren tilan tutkimusta, esimerkiksi hyödyntämällä peruskorjatun merentutkimusalus Arandan käyttöä.

Ympäristöministeriö on valmistellut tehostettua vesiensuojeluohjelmaa, joka nojaa yhteistyöhön vesistöjen valuma-alueiden toimijoiden kesken. Ohjelman toimilla vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta ottamalla laajasti käyttöön uusia menetelmiä kuten kipsinlevitys, rakennekalkitus ja kuidut. Varoja kohdennetaan myös kaupunkivesien kestävään hallintaan. Kaupunkien hulevesien käsittelyssä käytetään luontopohjaisia ratkaisuja kuten kosteikkoja ja muunlaista ympäristön luonnonmukaista rakentamista.

Vesiensuojeluun saadun rahoituksen avulla päivitetään myös selvitys Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä sijaitsevista öljyä sisältävistä hylyistä. Lisäksi korkean riskin hylkyjä voidaan tyhjentää öljystä.

”Sisävesiemme ja Itämeren tila on huolestuttava, mistä saimme muistutuksen tänä kesänä. Tarvitsemme vauhtia suojeluun, jotta vesiluontomme voisi hyvin ja pystyisimme nauttimaan vesistämme”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn rahoitus alueiden hankintaan säilyy nykytasolla eli 16 miljoonassa eurossa.

Metsähallituksen luontopalveluille esitetään kansallispuistojen hoidon ja käytön edistämiseksi 1,9 miljoonaa euroa, mistä ympäristöministeriön osuus on 1,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää > Ympäristöministeriö

Saaristomeren Suojelurahasto hakee uusia rahoitettavia kohteita

Syksyn 2018 rahoitushaku päättyy 1.10.2018

Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviä tarkoin kohdennettuja ja tehokkaita hankkeita. Saaristomeren Suojelurahaston avoin rahoitushaku on jatkuva ja siihen voi jättää hakemuksenhakijalle sopivana ajankohtana. Hakuprosessissa Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hankeideat ja hakemukset vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle tuettavista hankkeista. Seuraavaksi käsiteltävät hakemukset tulee jättää 1.10 mennessä.

Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut vuodesta 2008 lähtien 53 eri hanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Rahoitettuja hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 13. Hankkeissa on esimerkiksi rakennettu kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä, niitetty ruokoa ja pohjakasvillisuutta, kehitetty haja-asutuksen jätevesiratkaisuja, rakennettu septitankkien tyhjennysasemia sekä tehty fosfori- ja nitraattipäästöjen vähentämiseen liittyviä selvityksiä ja soveltavaa tutkimusta.

Painopisteitä ravinnekuormituksen vähentäminen ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen

Vuosien 2015-2018 rahoituspainopisteitä ovat ravinnekuormituksen vähentäminen ja ravinteiden poisto sekä tietoisuuden lisääminen konkreettisista hankkeista ja toimenpiteistä ja myös kansalaisaktiivisuuden lisääminen. Hankkeiden konkreettisia toimenpiteitä voivat olla vaikkapa laskeutusaltaat, opastus, jätevesiratkaisut, venepohjapesurit, ohjevihkosten tuottaminen, koulujen ympäristökasvatus, kansalaisjärjestöjen toiminta, opinnäytetyön tekeminen, vesiensuojelun pilotointi tai hyväksi todettujen käytäntöjen levittäminen.

Saaristomeren Suojelurahasto toimii yleensä osarahoittajan roolissa, mutta perustelluissa tapauksissa voi hankkeelle olla mahdollista saada myös täysi rahoitus. Keskimääräinen myönnetty rahoitusosuus on 3000-10 000 euroa. Korkein myönnetty rahoitus on toistaiseksi ollut 40 000 kolmen vuoden hankkeelle.

Lue lisää

> Saaristomeren Suojelurahasto

> Hakuohjeet

Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa puun käyttöä rakentamisessa

Puurakentamisen toimenpideohjelman 2016–2021 ensisijaisena tavoitteena on edistää puun käyttöä rakentamisessa ja siten tähdätä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ohjelma haluaa aktivoida sidosryhmiä ja kannustaa uusia toimijoita mukaan, joten se käynnistää elokuun alussa Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman. Tukiohjelma myöntää rahoitusta erilaisille hankkeille, jotka tarjoavat ratkaisuja puurakentamisen vauhdittamiseksi. Ensimmäisen hakukierroksen teemana on puurakentamisen digitalisaatio.

Puurakentamisen kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tukiohjelman avulla haluamme kannustaa erilaisia hankkeita kehittämään monipuolisesti puun käyttöä rakentamisessa ja löytää uusia ratkaisuja alalle”, sanoo Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Puurakentamisen tukiohjelmaan voivat ensimmäisellä rahoituskierroksella hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritykset. Yksityishenkilö ei voi hakea tukea. Haku päättyy 30. syyskuuta ja ympäristöministeriö tekee rahoituspäätökset lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Tuettavien hankkeiden on tarjottava ratkaisuja ainakin yhteen seuraavista teemoista: tietomallipohjainen (BIM) suunnittelu puurakentamisen tehostamiskeinona, kestävää laatua ja tiedon rajapinnat tai vähähiilisen rakentamisen edistäminen digitalisaation ja tiedonlouhinnan keinoin. Haussa ovat siis digitalisaatiota ja uusia tekniikoita hyödyntävät hankkeet. Hakemukset arvioidaan mm. niiden innovatiivisuuden, edistyksellisyyden, vaikuttavuuden, toteuttamiskelpoisuuden, monistettavuuden ja jatkuvuuden kautta. Lisäksi hankkeesta pitää olla valmis viestimään ymmärrettävästi ja niin, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alalla.

Tukiohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Ohjelman toisen hakukierroksen käynnistymisen ajankohta ja teema päätetään elokuun lopussa. Kokonaisuudessaan tukiohjelma myöntää hankkeille rahoitusta enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää

> Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman: ensimmäisellä kierroksella tuetaan digitalisaatiota edistäviä hankkeita (Ympäristöministeriön tiedote 24.7.2018)

> Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman haku syksyllä

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs ja viimeinen rahoitushaku on auki 15.10.-16.11.2018

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma toimii vuosina 2014-2020 pyrkien vahvistamaan Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin välistä yhteistyötä Itämeren maina. Viimeinen rahoituskierros on tämän vuoden lopussa ja rahoitusta on tarjolla ainakin 8 miljoonaa euroa, ehkä enemmänkin riippuen loppuvien projektien tuomien säästöjen määrästä. Rahoituskierros on rajattu yksivaiheinen haku, jossa avataan vain osa rahoitusprioriteettien erityiskohteista. Jokaisesta erityiskohteesta rahoitetaan vähintään yksi hanke.

Rahoituskierroksella haussa ovat erityisesti seuraaviin teemoihin liittyvät hankkeet:

  • Uudet yhteistyöyritykset osallistujamaiden välillä (New Central Baltic knowledge intensive companies)
  • Viennin edistämiseen keskittyvät yritykset (More exports by the Central Baltic companies to new markets)
  • Luonnon- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävässä matkailussa (Natural and cultural resources developed into sustainable tourist attractions)
  • Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen (Aim is to improve transport flows of people and goods)
  • Useamman hyötyminen maiden välisestä yhteistyöstä (More people benefiting from stronger Central Baltic communities)

Aiheet on rajattu melko tiukiksi ja hakemuksen pitää liittyä suoraan johonkin aiheeseen. Hakijana voi toimia julkiset toimijat eri asteilla (valtiolliset, maakunnalliset, kunnalliset ja paikalliset toimijat) tai yksityiset toimijat. Suuret yritykset eivät ole mahdollisia partnereita rahoitushaussa. Jokaiseen teemaan haetaan vähintään kaksi eri maista olevaa toimijaa.

Haun aikataulu

Hankeidean kehittäminen kannattaa aloittaa heti. Haku tehdään sähköisellä eMonitoring System -lomakkeella 15.10.2018-16.11.2018 (haku sulkeutuu klo 15.00 Suomen aikaa). Rahoitettavat hankkeet valitaan vuoden 2019 maaliskuussa, joten hanke voi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Projektien tulee päättyä viimeistään 30.6.2021.

Paras tapa edetä hankeidean kanssa on ottaa yhteyttä kansalliseen kontaktipisteeseen. Kontaktipiste tarjoaa perustietoa ohjelmasta ja auttaa hankekumppanien etsinnässä. Central Balticin Suomen kontaktipisteenä toimii Jaakko Ranta (jaakko.ranta@uudenmaanliitto.fi, +358 40 5750962).

Rahoitushausta kiinnostuneille tahoille järjestetään myös hakuseminaari Tallinnassa 28.8.2018. Ilmoittautuminen hakuseminaariin on nyt auki (lisätietoa).

Lue lisää:

> Interreg Central Baltic -ohjelman kotisivut

> Tietoa rahoituskierroksesta ja teemoista

> Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

> Aikaisemmin rahoitettuja projekteja