luonto

Etusivu / Postit "luonto"

Rannikkoaluesuunnitelmien laatiminen alkaa Satakunnassa

Tavoitteena meri- ja rannikkomatkailun kehittyminen

Satakuntaliitossa on käynnistynyt kahden rannikkoalueiden kestävään käyttöön liittyvän suunnitelman laatiminen. Suunnitelmissa keskitytään meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseen Selkämeren rantavyöhykkeellä sekä Kokemäenjoen ja sen merellisen vaikutusalueen ekosysteemipalveluihin. Suunnitelmaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville viranomaisille sekä alueen muille sidosryhmille maalis-huhtikuun 2018 aikana ja niiden valmistelua jatketaan aina vuoden 2018 loppuun.

Laaja kokonaiskuva rannikkomatkailun nykytilasta ja kehittämissuunnista

Matkailuun liittyvän rannikkoaluesuunnitelman tavoitteena on luoda laaja kokonaiskuva meri- ja rannikkomatkailun nykytilasta sekä tunnistaa potentiaalisia alueita, joilla matkailijamääriä olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa. Toisaalta suunnittelutyössä tuodaan esiin tilanteita, joissa nykyinen alueidenkäyttö rajoittaa alueen kehittämistä matkailun kannalta tai joilla matkailun lisääminen voi aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Valmisteilla olevassa Satakunnan maakuntaohjelmassa luontomatkailulle ja elämystaloudelle asetetaan huomattavia kasvutavoitteita. Selkämeren rannikko- ja saaristoalueet muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, joka kiinnostaa matkailijoita mm. puhtaan meriveden, monipuolisen saaristoluonnon ja kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Toisaalta ihmistoiminta on Selkämeren rannikkoalueella aktiivista, mikä asettaa omat rajoitteensa matkailun kehittämiselle.

Matkailun kehittäminen ja alueen vetovoiman lisääminen ovat sidoksissa mm. ympäristön nykytilaan, olemassa oleviin liikenneyhteyksiin sekä alueen palvelutarjontaan. Tästä syystä matkailualan kehittäminen edellyttää yksittäisten kaavaratkaisuiden sijaan strategista suunnittelua, jossa maankäyttöä ja alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja tarkastellaan laaja-alaisesti sekä niiden tarjoaman matkailupotentiaalin että matkailusta aiheutuvien ympäristövaikutusten näkökulmasta.

 Ekosysteemipalvelut Kokemäenjokea koskevan suunnittelun pohjana

Kokemäenjoen alueen nykytilan kuvaus ja muutospaineiden arviointi tehdään ekosysteemipalveluihin tukeutuen. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia palveluita, jotka ovat tärkeitä ihmisten ja yhteiskuntien kannalta. Yleensä ekosysteemipalvelut jaetaan aineellisiin (mm. materiaalien tuotanto, marjat) ja aineettomiin hyötyihin (mm. virkistyskäyttö), jotka tullaan kaikki huomioimaan osana ekosysteemipalveluiden arviointia.

Kokemäenjoki ja sen suistoalue muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jolla on huomattava merkitys niin luonnon monimuotoisuuden, kulttuurihistorian kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Vesistöreitin merkitys ja se, mikä nähdään tärkeänä, kuitenkin vaihtelee eri sidosryhmien välillä, mikä voi aiheuttaa vastakkainasettelua alueidenkäyttöön ja toimintojen sijoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kokemäenjoen vesistöalueelle laaditaan syksyn 2017 aikana valuma-alueen kattava tulevaisuusvisio, jossa määritellään koko vesistöalueen tilan yleiset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vesivisiotyötä tehdään ylimaakunnallisena yhteistyönä Satakunnan, Pirkanmaan ja Hämeen alueella ja sitä vetää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Satakuntaliitto jatkaa Kokemäenjoen tulevaisuusvision työtä osana rannikkoaluesuunnittelua, johon linkittyvät varsinaisen jokireitin ohella jokisuistoon ja sen ulkopuolisen merialueen tilaan ja toimintaan liittyvät kysymykset.

Lue lisää > Satakuntaliitto

 

Kaarinan opettajat tutustuivat pelilliseen ympäristötutkimukseen

KAARINA-lehti 15.11.2017

Kaarinan opettajat ovat Ihan pihalla!

Kymmenkuntaa opettajaa odotti hieman erilainen työpäivä – luvassa oli mobiilipelin pelaamista Littoistenjärven ympäristössä. Opettajat osallistuivat Kaarinan kaupungin, Suomen Ympäristökeskuksen ja Lentävä Liitutaulu Oy:n vetämään Ihan pihalla! -hankkeen koulutukseen, jossa tutustuttiin pelilliseen ympäristötutkimukseen.

Lue lisää > KAARINA-lehti

Kaarinan luonnonhoitomalli palkittiin

Kaarinan kaupungin viherpalvelut pokkasi Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ympäristöpalkinto on myönnetty tänä vuonna Kaarinan kaupungin viherpalveluille, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry.

Kaarinan viherpalvelut otti viime vuonna käyttöönsä uuden luonnonhoitomallin. Tavoitteena on hoitaa taajamametsiä niin, että ne toimivat viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, joissa alueiden kulttuurihistorialliset arvot tulevat hyvin esille ja luonnon monimuotoisuus on turvattu.

Uutta mallia on toteutettu muun muassa lisäämällä metsiin jätettävän lahopuun määrää ja tekemällä tilaa valoa tarvitseville lajeille.

– Luonnonsuojelussa on aina kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä. Kaarinassa on esimerkillisellä tavalla onnistuttu huomioimaan metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. Tämän aikaansaamiseksi on edellytetty keskustelua rakentavassa hengessä eri toimijoiden välillä. Niin päätöksenteon, suunnittelun kuin käytännön toimenpiteiden toteuttamisenkin yhteydessä, kehuu prosessiin osallistunut metsänhoitaja Mai Suominen tiedotteessa.

Kaarinan kaupunki on laajentanut taajamien luonnonhoidon toimintakenttää myös esimerkiksi perinnebiotooppien puolelle. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri toivoo tiedotteessaan, että tällainen luonnonhoitomalli leviäisi myös muihin kaupunkeihin.

Lue lisää
> Turun Sanomat

> Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri

Saaristo-Naantalin retkeilykohteista luonto-opas

Saaristo-Naantali on hieno retkeilykohde kaikkina vuodenaikoina

Saaristo-Naantalin luonto-opas julkaistaan keskiviikkona 8.11. Kirjan tekijät ovat merimaskulaiset Reima Orvasto ja Anne Pentti. Sadan sivun paksuisessa ja kuvitetussa nelivärisessä kirjassa esitellään Naantalin saaristoalueiden vähemmän tunnettuja luontokohteita ja annetaan mukavia ja käyttökelpoisia vinkkejä retkeilijälle

– Olemme valinneet kirjassa esitellyt kohteet pääosin omien mieltymystemme tai saamiemme vinkkien mukaan ja ottaneet mukaan kohteita, joissa voi liikkua omatoimisesti ja useimmiten ilmaiseksi, tekijät korostavat.

Orvasto harrastaa luontovalokuvausta sekä patikointia ja liikkuu saaristossa meloen tai perinnepurjeveneellä. Pentti on purjehtija, laitesukeltaja ja talviuimari. Molemmat kirjan tekijät korostavat saaristoluonnon ainutlaatuisuutta ja toivovat uuden luonto-oppaan kannustavan lukijoita näkemään alueen arvon ja sen suojelutarpeet.

– Kirja muistuttaa, että kaikki vuodenajat ovat hyviä retkeilyajankohtia Saaristo-Naantalissa. Syksyn sienimetsät, talven pilkkireissut ja lintujen kevätmuuton ja pesinnän seuraaminen ovat ainutlaatuisia elämyksiä, sanoo Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

Lue lisää > Varsinais-Suomen Yrittäjä

Valtionavustusten haku käynnissä

Valtionavustusten haku käynnissä

Valtionavustukset parantavat yksityisten ja yhteisöjen mahdollisuutta osallistua ympäristön ja luonnonvarojen hoitoon. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat osoittaneet ELY-keskuksille määrärahaa useisiin alueen ympäristöä kehittäviin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2017. Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja myöntö perustuu hankesuunnitelman ja avustuskriteereiden väliseen tarkasteluun.

Utö Paula Saarento Turun museokeskuksen arkisto (TMK)Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Lisäksi ympäristöministeriö ja Keski-Suomen ELY-keskus myöntävät eräitä avustuksia.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
– kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.
Ympäristöministeriö myöntää
– valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan,
– valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan,
– saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan,
– seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Kenen käsissä vesiensuojelutyö on?

Satakunnan Kansa 8.10.2017

Pyhäjärvi-instituutin Henna Ryömä ja Anne-Mari Ventelä kehottavat ihmisiä tekemään vesiensuojelutyössä oman osuutensa. Mikäli olet huolissasi lähivesistösi tilasta, tsekkaa voitko itse tehdä jotain. Onko esimerkiksi jätevesien käsittely kiinteistölläsi kunnossa?

SK_8-10-2017a

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistön kunnostamisesta ja ylläpidosta, kannattaa toimia nyt!

Hae rahoitusta oikeasta lähteestä ja maksutonta asiantuntija-apua. Tässä auttaa uusi nettisivusto rahatpintaan.fi.

Nettisivuston pääosat ovat Löydä rahoitus ja Hae kumppania. Rahoituskohteet on jaettu yhdeksän otsikon alle: Itämeren, jokien, järvien, purojen, kalaston tai luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen, pintavesien ja pohjavesien kuormituksen vähentäminen sekä kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet.

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat tuottaneet nettisivuston.

Tutustu ja käytä hyödyksesi >> Nosta rahat pintaan! (rahatpintaan.fi)

Luonnon kirjo -uutiskirje 3/2017

Suomen ympäristökeskus 27.9.2017

Juttua muun muassa seuraavista aiheista:

  • Hydrologia-hankeessa (EU:n LIFE-rahasto) ennallistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja. Näitä kohteita on yhteensä 103 Natura 2000 -alueella kautta maan.
  • EU:n vieraslajiluetteloa täydennettiin
  • Tiehankkeissa kokeillaan kompensaatiota luonnon turvaamiseksi

Lue >> Luonnon kirjo -uutiskirje 3/2017 (syke.fi)

Kanali ja Raumanjoki siivotaan taas talkoilla

Länsi-Suomi 27.9.2017

Muutaman vuoden tauon jälkeen pidetään taas talkoot kaupunkilaisille. Kanali on Karin koulun oma lähivesi, ja koulusta talkoisiin osallistuu oppilaita kahdesta luokasta. Aikuisillekin riittää töitä, vinkkaa tarkastusmestari Katja Holttinen Rauman kaupungilta.

LS_27-9-2017c