Ympäristöriskit

Etusivu / Indikaattorit / Arkistoitu kategoriassa "Ympäristöriskit"

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen ehkäisee vaarallisten aineiden aiheuttamia haittoja. Indikaattori kuvaa ympäristöviranomaisen vuosittain tekemien pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten määrää. Puhdistamista koskevien päätösten määrä riippuu siitä, kuinka monta puhdistamista koskevaa ilmoitusta puhdistamisesta vastuussa olevat vuosittain saattavat vireille. Indikaattori ei kerro esimerkiksi millaisia kohteita on puhdistettu, eikä poistettujen maajätteiden määrä- tai laatutietoja.

Jätelain (1994) voimaan tulon jälkeen on ollut mahdollista ryhtyä pilaantuneen alueen maaperän puhdistamiseen tekemällä siitä ilmoituksen alueelliselle ympäristöviranomaiselle (nykyisin ELY-keskus). Turun kaupungin alueella maaperän puhdistamista koskevissa asioissa toimivaltaa on ympäristöministeriön päätöksellä 1.5.2010 lähtien käyttänyt kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen tulee ylensä ajankohtaiseksi maankäytön muutoksen yhteydessä, esimerkiksi kun entisen teollisuusalueen käyttötarkoitus muuttuu asumiseen. Puhdistamista koskevien hankkeiden vireille tuloon vaikuttaa rakentamisen määrä.  Pilaantuneeksi epäillyt tai todetut maa-alueet on edelleenkin otettava huomioon mm. ennen kuin alueiden käyttö muuttuu.

Tavoitteena on, ettei uusia pilaantuneita alueita pääse syntymään, ja että vanhat pilaantuneet alueet kunnostetaan. Puhdistusta koskevien ilmoitusten määrä tulee aikanaan toivottavasti edellä mainitusta syistä johtuen vähenemään.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrän kehitys kuvaa onnistumista onnettomuusriskien hallinnassa. Ympäristöonnettomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Ylivoimaisesti eniten öljy- ja kemikaalivahinkoja tapahtuu liikenteessä laitteiden rikkoutuessa tai liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Myös teollisuudessa ja kiinteistöillä sattuu merkittävä määrä öljy- ja kemikaalivahinkoja. Suurin osa vahingoista sattuu maa-alueilla.

Tapahtuneiden öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä on vaihdellut 2000-luvun puolella Varsinais-Suomessa 150 ja 250 vuosittaisen vahingon välillä. Satakunnassa on ollut 90-140 vahinkoa vuodessa. Erityisesti liikenteen riskienhallinnan kehittämiseen tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota. Pohjavesialueilla olevien teiden suojausta ja kuljetusten ohjaamista turvallisille reiteille tulee jatkaa. Onnettomuusriskiä pyritään jatkuvasti pienentämään esimerkiksi parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja riskien hallinnan avulla. Riskien torjuntavalmiutta ja toimijoiden yhteistyötä tulee edelleen parantaa.

Kuvaajan tiedot taulukkona (CSV)