Ajankohtaiset

Etusivu / Arkistoitu kategoriassa "Ajankohtaiset"

Turku kannustaa pyöräilemään – pyöräteitä parannetaan

Turun Sanomat 20.11.2017

Turun kaupungin ympäristötoimialalla on valmisteltu pyöräilyn ja jalankulun kehittämisohjelma, joka etenee valtuustokäsittelyyn. Kaupungin tavoite on kasvattaa kestävän kulkemisen osuutta nykyisestä 52 %:sta 66 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Kehittämisohjelma tukee kaupungin ilmastotavoitteita.

Turku on kaupunkirakenteeltaan ihanteellinen, mitä tulee pyöräilyyn. Yli 90 % turkulaisista asuu alle 30 min. pyöräilymatkan päässä Kauppatorilta.

Haasteita on kaksi

  1. Katkonaiset pyörätieyhteydet yhteinäistettävä.
  2. Kaupunkilaiset saatava innostumaan pyöräilystä.

TS_20-11-2017c

Turun ilmastotyö esillä Bonnin ilmastokokouksessa

Turun kaupunki on saavuttanut vahvoja tuloksia ilmastotyössään ja saanut mainetta tavoitteestaan olla hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä. Bonnin ilmastokokouksessa Turku jakaa kokemuksiaan ja osallistuu globaaliin keskusteluun.

Kaupunkien merkitys yhdessä yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on nousemassa Bonnin kokouksessa suuremmaksi kuin koskaan. Kaupunkien merkityksen nousu on luonnollista, koska ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastataan arkielämän tasolla juuri kaupungeissa ja paikallisyhteisöissä. Äärimmäiset sääilmiöt ovat jo nyt kohdistuneet ankaralla voimalla yksittäisiin kaupunkeihin ja saattavat pahimmillaan lamauttaa kaupunkeja pitkäksi ajaksi, aiheuttaen suuria inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Samanaikaisesti investoinnit virtaavat puhtaisiin ratkaisuihin ja kaupungit kilpailevat asemasta valokeilassa tulevaisuuden fiksujen ratkaisujen kehityskenttinä ja edelläkävijöinä.

Kaupunkien ilmastohuippukokous

Kaupungit ovatkin ilmastoneuvotteluissa myös Bonnissa entistä enemmän liittoutuneet voimakkaampia ilmastotoimia ajavien yritysten kanssa. Tämän yhteistyön voimasta kertoo esimerkiksi yritysten ja kaupunkien reaktio Yhdysvaltain nykyisen hallinnon ilmastolinjauksiin. Johtavat yritykset ja 375 amerikkalaista kaupunkia ovat ilmoittaneet hallinnon linjauksista riippumatta toteuttavansa Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet USA:n osalta – ja niillä on myös kyky tehdä tämä käytännössä.

– Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, jotta muutoksen aiheuttamat haasteet olisivat ratkaistavissa. Samalla on kuitenkin varauduttava nykyistä paljon aktiivisemmin myös muutokseen sopeutumiseen. Odotettavissa on meillä esimerkiksi rankkoja sateita, arvaamattomia sääolojen muutoksia sekä eteläisempien alueiden kuivumisen tuottamaa muuttoliikettä, mikä kaikki tulee vaikuttamaan tulevien vuosikymmenten elämään myös Suomessa ja Turussa, linjaa Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Ilmastonmuutokseen on varauduttava nykyistä paremmin

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen nousi esiin myös tuoreessa Itämeren kaupunkien liiton ja maailman johtavan ilmastoraportointiorganisaation CDP:n yhteisessä raportissa, jossa verrattiin Pohjois-Euroopan kaupunkien ilmastotavoitteita ja toimia maailmanlaajuisesti. Tulokset osoittavat alueemme kaupunkien erottuvan edukseen vahvalla hillintätyöllä mutta olevan jäljessä muuta maailmaa ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa. Ilmastonmuutoksen riskit tiedostetaan kaupungeissa kuitenkin hyvin ja varautumiseen aiotaan paneutua aiempaa paremmin.

Turussa ilmastonmuutoksen hillintä on hyvässä vauhdissa ja päästöjä on jo saatu vähennettyä kolmannes vuoden 1990 tasosta. Energiauudistus, kestävien liikkumisratkaisujen toteuttaminen ja useat muut toimenpiteet vievät kaupunkia kohti hiilineutraaliutta ja valmistelussa on myös uusi ilmasto- ja energiaohjelma päästöjen vähentämiseksi 80 prosenttia jo vuoteen 2029 mennessä. Uuden ohjelman valmistelussa paneudutaan myös aiempaa voimakkaammin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen.

Lue lisää > Turun kaupunki

Rannikkoaluesuunnitelmien laatiminen alkaa Satakunnassa

Tavoitteena meri- ja rannikkomatkailun kehittyminen

Satakuntaliitossa on käynnistynyt kahden rannikkoalueiden kestävään käyttöön liittyvän suunnitelman laatiminen. Suunnitelmissa keskitytään meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseen Selkämeren rantavyöhykkeellä sekä Kokemäenjoen ja sen merellisen vaikutusalueen ekosysteemipalveluihin. Suunnitelmaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville viranomaisille sekä alueen muille sidosryhmille maalis-huhtikuun 2018 aikana ja niiden valmistelua jatketaan aina vuoden 2018 loppuun.

Laaja kokonaiskuva rannikkomatkailun nykytilasta ja kehittämissuunnista

Matkailuun liittyvän rannikkoaluesuunnitelman tavoitteena on luoda laaja kokonaiskuva meri- ja rannikkomatkailun nykytilasta sekä tunnistaa potentiaalisia alueita, joilla matkailijamääriä olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa. Toisaalta suunnittelutyössä tuodaan esiin tilanteita, joissa nykyinen alueidenkäyttö rajoittaa alueen kehittämistä matkailun kannalta tai joilla matkailun lisääminen voi aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Valmisteilla olevassa Satakunnan maakuntaohjelmassa luontomatkailulle ja elämystaloudelle asetetaan huomattavia kasvutavoitteita. Selkämeren rannikko- ja saaristoalueet muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, joka kiinnostaa matkailijoita mm. puhtaan meriveden, monipuolisen saaristoluonnon ja kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Toisaalta ihmistoiminta on Selkämeren rannikkoalueella aktiivista, mikä asettaa omat rajoitteensa matkailun kehittämiselle.

Matkailun kehittäminen ja alueen vetovoiman lisääminen ovat sidoksissa mm. ympäristön nykytilaan, olemassa oleviin liikenneyhteyksiin sekä alueen palvelutarjontaan. Tästä syystä matkailualan kehittäminen edellyttää yksittäisten kaavaratkaisuiden sijaan strategista suunnittelua, jossa maankäyttöä ja alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja tarkastellaan laaja-alaisesti sekä niiden tarjoaman matkailupotentiaalin että matkailusta aiheutuvien ympäristövaikutusten näkökulmasta.

 Ekosysteemipalvelut Kokemäenjokea koskevan suunnittelun pohjana

Kokemäenjoen alueen nykytilan kuvaus ja muutospaineiden arviointi tehdään ekosysteemipalveluihin tukeutuen. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia palveluita, jotka ovat tärkeitä ihmisten ja yhteiskuntien kannalta. Yleensä ekosysteemipalvelut jaetaan aineellisiin (mm. materiaalien tuotanto, marjat) ja aineettomiin hyötyihin (mm. virkistyskäyttö), jotka tullaan kaikki huomioimaan osana ekosysteemipalveluiden arviointia.

Kokemäenjoki ja sen suistoalue muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jolla on huomattava merkitys niin luonnon monimuotoisuuden, kulttuurihistorian kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Vesistöreitin merkitys ja se, mikä nähdään tärkeänä, kuitenkin vaihtelee eri sidosryhmien välillä, mikä voi aiheuttaa vastakkainasettelua alueidenkäyttöön ja toimintojen sijoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kokemäenjoen vesistöalueelle laaditaan syksyn 2017 aikana valuma-alueen kattava tulevaisuusvisio, jossa määritellään koko vesistöalueen tilan yleiset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vesivisiotyötä tehdään ylimaakunnallisena yhteistyönä Satakunnan, Pirkanmaan ja Hämeen alueella ja sitä vetää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Satakuntaliitto jatkaa Kokemäenjoen tulevaisuusvision työtä osana rannikkoaluesuunnittelua, johon linkittyvät varsinaisen jokireitin ohella jokisuistoon ja sen ulkopuolisen merialueen tilaan ja toimintaan liittyvät kysymykset.

Lue lisää > Satakuntaliitto

 

Kaarinan opettajat tutustuivat pelilliseen ympäristötutkimukseen

KAARINA-lehti 15.11.2017

Kaarinan opettajat ovat Ihan pihalla!

Kymmenkuntaa opettajaa odotti hieman erilainen työpäivä – luvassa oli mobiilipelin pelaamista Littoistenjärven ympäristössä. Opettajat osallistuivat Kaarinan kaupungin, Suomen Ympäristökeskuksen ja Lentävä Liitutaulu Oy:n vetämään Ihan pihalla! -hankkeen koulutukseen, jossa tutustuttiin pelilliseen ympäristötutkimukseen.

Lue lisää > KAARINA-lehti

Jäteneuvonnan vierailukeskus Kahmari avattu Turun Orikedolla

Turun Sanomat 26.10.2017

Lounais-Suomen Jätehuolto avasi Orikedolle vierailukeskus Kahmarin. Suurin kohderyhmä on koululaiset. Jokaiselle osakaskuntien peruskoululaiselle pyritään tarjoamaan jäteneuvontaa. Ensimmäinen kierros on 3. ja 4. luokalla ja uusi kierros 8. luokalla.

Kahmarista on lyhyt matka tutustumaan Topipuiston kiertotalouskeskukseen, jossa toimii noin 10 yritystä. Yritykset voivat esitellä toimintaansa myös Kahmarissa.

TS_26-10-2017b[1]

Fiksu arki -yrityskilpailua

Onko sinulla pieni yritys, mutta suuri ratkaisu, joka tekee kuluttajan arjesta kestävää? Fiksu arki -yrityskilpailu etsii juuri sinua!

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja. Hae mukaan 4.12. mennessä.

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja.

Kilpailun voittajat pääsevät mukaan kehitysohjelmaan, jossa he saavat kumppaniksi ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kaupallistamiseen ja kymppitonnin kehitysrahaa.

Ratkaisut voivat esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja, ja niitä hyödyntämällä kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä. Kilpailussa haetaan ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen, ruokailuun, tavaroihin ja palveluihin sekä muuhun arkeen.

Kisan 10 parasta pienyritystä pääsee mukaan #Fiksuarki-kehitysohjelmaan. Voittajayritykset saavat kumppanikseen ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kehittämiseen ja kokeilemiseen kuluttajien kanssa sekä kymppitonnin kehitysrahaa.

Lue lisää > Tekes

Kaarinan luonnonhoitomalli palkittiin

Kaarinan kaupungin viherpalvelut pokkasi Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ympäristöpalkinto on myönnetty tänä vuonna Kaarinan kaupungin viherpalveluille, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry.

Kaarinan viherpalvelut otti viime vuonna käyttöönsä uuden luonnonhoitomallin. Tavoitteena on hoitaa taajamametsiä niin, että ne toimivat viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, joissa alueiden kulttuurihistorialliset arvot tulevat hyvin esille ja luonnon monimuotoisuus on turvattu.

Uutta mallia on toteutettu muun muassa lisäämällä metsiin jätettävän lahopuun määrää ja tekemällä tilaa valoa tarvitseville lajeille.

– Luonnonsuojelussa on aina kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä. Kaarinassa on esimerkillisellä tavalla onnistuttu huomioimaan metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. Tämän aikaansaamiseksi on edellytetty keskustelua rakentavassa hengessä eri toimijoiden välillä. Niin päätöksenteon, suunnittelun kuin käytännön toimenpiteiden toteuttamisenkin yhteydessä, kehuu prosessiin osallistunut metsänhoitaja Mai Suominen tiedotteessa.

Kaarinan kaupunki on laajentanut taajamien luonnonhoidon toimintakenttää myös esimerkiksi perinnebiotooppien puolelle. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri toivoo tiedotteessaan, että tällainen luonnonhoitomalli leviäisi myös muihin kaupunkeihin.

Lue lisää
> Turun Sanomat

> Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri

Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

Lue uusin Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

aiheina:

  • Hiilineutraali maakunta on mahdollinen
  • Tarjolla faktaa ja ratkaisuja – Energiavaikuttajaseminaari 23.11.
  • Koulumaailman kiertotaloustapahtuma 16.11.
  • Ilmastotalkoot Satakunnassa 21.11.
  • Valtionavustusten haku käynnissä

Tilaa uutisviesti jatkossa sähköpostiisi: info@ymparistonyt.fi

Lue lisää > Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017