Luonto ja luonnonsuojelu

Lounaistieto / Yleinen / Avoimet datat / Archive by category "Luonto ja luonnonsuojelu"

Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaaliselvitys

Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaaliselvitys
CC BY 4.0Turun kaupunki

Vuonna 2016 toteutettu selvitys perustuu pääosin GTK:n olemassa olevaan geologiseen paikkatietoaineistoon ja tutkimusraportteihin. Näiden lisäksi alueen maapeitepaksuustiedon tarkentamiseen käytettiin tilaajien teknisen toimen kairaustietoja, tietoja poratuista energiakaivoista ja alueella toimivien energia kaivourakoitsijoiden rekistereitä toteutettujen energiakaivojen maaporausosuuksien paksuuksista myös ajalta ennen toimenpidelupamenettelyä. Työhön sisältyi myös maastotutkimuksia ja vanhojen kairausnäytteiden tarkastelua.

Geoenergiapotentiaalikarttaa ei voida sellaisenaan käyttää kiinteistöjen energiakaivojen tai – kaivokenttien mitoittamiseen, koska kartta on tarkkuudesta riippumatta aina yleistetty esitys. Kartalla ei ole esitetty pohjavesialueita, vedenottamoita suoja – alueineen, luonnonsuojelu – alueita, maanalaisia rakenteita ja muita geoenergian käyttöä mahdollisesti rajoittavia aluevarauksia.

Julkaistu 20.12.2017, shp

Turun siitepölydata 1974-2013

Turun siitepölydata 1974-2013

CC BY 4.0, Turun yliopiston aerobiologian yksikkö

Aineisto sisältää Turun yliopiston aerobiologian yksikön Turun keräyspisteen siitepölydataa vuosilta 1974-2013.

Kentät:

nday = päiviä vuoden alusta

Siitepölytyypit:

alnu = leppä
arte = pujo ja maruna
betu = koivu
chen = savikka
cory = pähkinäpensas
poac = heinä
cupr = katajakasvi
pice = kuusi
pinu = mänty
popu = haapa, poppeli
quer = tammi
rume = hierakka, suolaheinä
sali = paju
ulmu = jalava
urti = nokkonen
frax = saarni
ambr = tuoksukki
othe = muu
total = siitepölyhiukkasia yhteensä

Homesuvut:

clad = Cladosporium
alte = Alternaria

Yksikkö: hiukkasia/m³

10.5281/zenodo.53963

Julkaistu 07.06.2016, (Zenodo.org) CSV-tiedosto (.csv)

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa

CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineisto on luokiteltu kahteen luokkaan: M-luokkaan kuuluvat ovat maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja V+M luokkaan kuuluvat alueet sellaisia, joiden sisällä osa alueesta on myös valtakunnallisesti arvokas.

Päivitetty 26.10.2012, ESRI shp, 1:100 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/vs_maisema_alueet

Luontoinventoinnit Salon seudulla

Luontoinventoinnit Salon seudulla

CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti kohteiden luonnonsuojelullinen arvo; kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa ei ole yksistään pidetty riittävänä perusteena alueen arvottamisessa. Aineisto kattaa vain Salon seutukunnan alueen, mutta sen laajentaminen muualle Varsinais-Suomeen on käynnissä.

Luotu 25.8.2000, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/luontoinventointi

Lounais-Suomen virkistysreitit

Reittikokoelma

CC BY 4.0, useita vastuutahoja, koostettu Varsinais-Suomen liitossa

Eri avoimista tietolähteistä kerätty virkistyreittiaineisto. Kattaa Lounais-Suomen alueen. Aineistoa käytettäessä on hyvä muistaa, että osa reiteistä on haettu eri lähteistä (mm. SYKE, Varsinais-Suomen ELY‐keskus, Varsinais‐Suomen liitto ja LIPAS).  Tämän lisäksi MML:n aineistoa on käytetty reittien digitoinnissa avuksi. Aineisto on koostettu syksyllä 2015.

Aineistoon sisältää seuraavat reittikokonaisuudet:

 • Turun kulttuuriulkoilureitit (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 8.–9.9.2015)
 • Paavon polut (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 15.9.2015, Virtuaalisia paavonpolkuja ei ole lisätty. Nämä ovat siis reittejä, joita ei ole maastoon merkitty vaan ovat  olemassa vain “virtuaalisesti”.)
 • Kuhankuonon retkeilyreitistö
 • Pomponrahkan luontopolku
 • Raukkaan reitti (Digitoitu Lounaispaikassa paperisen kartan perusteella).
 • Matkailu‐ ja museotiet (aineisto: Tieverkkodataa Lounais‐Suomen alueelta)
  • Kuninkaantie, Saariston rengastie (huom reittiin lisätty osuus naantalista kaarinaan),
  • Postitie, Taikayöntie, Hämeen härkätie, Rantatie
 • LIPAS‐aineisto (hyvin paljon erilaisia reittejä eri kunnista)
 • Kemiön pyöräreitti (http://www.saaristo.org/index.php?page=158&lang=1)
 • Maskun Rivieran kunto‐/hiihtorata (saatu Maskun kunnalta aineisto 24.8.2015)
 • Maskun kunnan kuntorata ja Askaisten kuntorata lisätty (digitointi, .pdf kartta maskun kunnan sivuilta + MML taustakartta).
 • Paimion ulkoilureitit
 • Marttilan eräreitistö
 • Valpperin hiihtokeskuksen reitti (Laitila) lisätty nettisivuilla olevan karttojen perusteella. Kartat eivät välttämättä näytä aivan kaikkia alueen latuja http://www.nousiaistenalku.net/hiihtokeskus/
 • Säkylän maisemareitti ja luontoreitti (http://www.sakyla.fi/fi/vapaa‐aika/Liikuntapalvelut/liikunta‐alueet/luontopolut)
 • Paraisten ulkoilureitit (Paraisten opaskartasta)
 • Harjureitti (Myllylähteen osa puuttuu aineistosta)
 • Velhoveden kierros (Maakuntakaavasta irroitett ja nettisivujen kartan avulla digitoitu).
 • Aura‐ ja Paimionjoen melontareitit (Maakuntakaavasta irroitettu ja nettisivujen kartan avulla digitoitu).
  • pistemäiset kohteet puuttuvat, digitoitu MML peruskartan päälle

Selaa karttapalvelussa

Julkaistu 19.11.2015, ESRI shp, ETRS-TM35FIN
WMS-rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/virkistysreitit

 

Uudenkaupungin ulkoilureitit

Uudenkaupungin ulkoilureitit
CC BY 4.0, Uudenkaupungin kaupunki

Aineisto sisältää Uudenkaupungin alueelta löytyvät kuntoradat, kävelyreitit ja luontopolut viivamaisina kohteina. Suurin osa aineistosta on pohjakartalta ja ilmakuvista digitoitua, mutta osa on myös mitattu maastossa.

Julkaistu 21.10.2015, ESRI shp, ETRS89 / GK22FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/uki_ulkoilureitit

Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet

Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Pisteaineisto, johon on kerätty Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet.  Aineisto kattaa Saaristomeren alueen kunnat sekä kunnat, joilla on rantaviivaa Saaristomereen. Aineisto perustuu peruskartta- ja ilmakuvainventointeihin. Aineiston on tuottanut Samu Numminen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Numminen, S. (1998). Varsinais-Suomen fladat ja kluuvijärvet.

Aineisto soveltuu Saaristomeren fladojen ja kluuvijärvien tarkasteluun.

Päivitetty 23.8.2010, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT02004_fladat_kluuvit
Aineistoon liittyy julkaisu: Numminen, S. (1999) Fladat ja kluuvijärvet Saaristomerellä. Suomen ympäristö 339. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. 108 s.

Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot

Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Viiva-aineiston on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva moreeni, jyrkkä moreeni, hiekka ja hienoaines) ja vauriotasot kolmeen (suuri, pieni ja järviruokovaurio). Aineiston on kerännyt Markus Kukkonen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Aineisto on kerätty maastossa kesä–syyskuussa 2002. Lisätietoja Pro Gradusta: Kukkonen, M. (2004). Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä.

Aineisto soveltuu Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyyppien ja eroosiovaurioiden tarkasteluun.

Julkaistu 18.8.2010, MapInfo TAB, 1:50 000, KKJ1
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT04003_houtskar_eroosio

Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus

Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus
CC BY-NC-SA 4.0, Metsähallitus
HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön.

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta tunnistamalla alueellisia hot spot -sijainteja, joissa fysikaalisen ympäristön tekijät muuttuvat huomattavan paljon pienellä alueella ja indikoivat näin monimuotoisia eliöyhteisöjä. Jokaiseen 1 km x 1 km polygonisoluun on päivitetty seuraavat tiedot: 1) laaja vesipinta-alan suhde, 2) syvyysarvojen vaihteluväli, 3) tuuliekspositioarvojen vaihteluväli, 4) matalien vesialueiden osuus sekä 5) rantaviivan pituus. Lopputulosta varten eri tekijöiden vaikutus on yhdistetty ja luokiteltu sopivaksi katsotulla tavalla viiteen luokkaan. Luokat 1 (vähäinen monimuotoisuus) – 5 (suuri monimuotoisuus). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä ja se soveltuu vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden arviointiin. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Julkaistu 12.12.2007, ESRI shp, 1:10 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/merenpohjan_monimuotoisuus?

Virkistyskalastuksen yleisyys

Virkistyskalastuksen yleisyys
CC BY-NC-SA 4.0, Metsähallitus
HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön.

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio virkistyskalastuksen yleisyydestä merialueella arvioimalla kalastajien lähtöpisteet sekä tyypillisen matkaetäisyyden. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Jokaisesta venesatamasta on laskettu saaret huomioiva, vesietäisyyttä kuvaava rasteripinta, jota lähialueiden asukasmäärällä painotettuna on käytetty pienvenesatamista lähtevien virkistyskalastajien mallintamiseen. Tämän lisäksi lopputulokseen on otettu huomioon rantarakennusten alueellinen lukumäärä, joka indikoi omasta rannasta lähtevien kalastajien runsautta. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (virkistyskalastus hyvin vähäistä) – 5 (virkistyskalastus hyvin yleistä). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Julkaistu 12.12.2007, ESRI shp, 1:10 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/virkistyskalastus?